Ovan: Brand- och räddningsfordon på linje i vagnhallen på Hyllie brandstation 1996. Från vänster Miljöskyddsbil 149, Kemskyddsbil 148, stegbil 143 (delvis skymd), släckbil 141, transportbil 147 (skymd) och ledningsbil 106. Tankbilen 144 står bakom fotografen. Foto: Lars-Owe Göthe
Motordrivna fordon 1990 - 1996 BFZ093 Släckbil Scania L80 -72. Inköpt begagnad från Kristianstads brandförsvar 1990 till övningsplatsen som bil 131. Restaurerades omkring 1993 och placerades hos Räddningsvärnet i Tygelsjö som 151. Slopades omkring 1996. HXR339 Släckbil Volvo F85 -74. Inköpt begagnad från Kristianstads brandförsvar 1990 till övningsplatsen som bil 132. Slopades under slutet av 1990-talet. OBG203 Släckbil Scania P93M -90, byggd av Tollarpkaross. Placerades på station Limhamn som bil 141 och senare på station Öster som bil 151, 152 och 162. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. OFY552, OFY556 Personbilar Ford Fiesta -90 som fick nr 153, senare 022 respektive 157, senare 023. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. CZJ397 Maskinstege Magirus DLK 23-12 Vario CC, 30 m med fast korg. Byggd på Scania G93ML -91 och fick nr 103 och senare 123 och 163. Följde med in i Räddnings- tjänsten Syd. BYC340 Släckbil Scania P93 -91. Levererades 1992 som bil 121, senare 161. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. FHN090 Chefsbil Volvo 745 -91. Levererades samma år som bil 110. Slopades 1995. PTE997, CGN617 Släckbilar, byggda av Hebra på Scania P93 -92. Levererades 1992 som bil 102, senare 142 respektive 1993 som bil 101, senare 122 . Följde med in i Räddnings- tjänsten Syd. FMF042 Lastbil Volvo FL612 -90. Levererades 1993 som bil 166. Slopades 2005. PWB996 Personbil Ford Fiesta -93. Levererades samma år som bil 131. Ej utryckningsfor- don. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. PPG300 Transportbuss Ford Transit -93. Levererades samma år som bil 117, senare 042. Slopades 2005. PSF403, PKE203 Transportbilar Ford Transit -93. Levererades samma år som bil 127, senare bil 178 (Burlöv) respektive 147, senare 157 (Räddningsvärnet). Den senare följde med in i Räddningstjänsten Syd. PKB021 Personbil Volvo 464 -93. Levererades samma år som bil 133, senare 025. Ej ut- ryckningsfordon. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. PRG172, PNF275 Personbilar Opel Astra Caravan -94. Levererades 1995 som bil 030 respektive 031. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. PUP477 Transportbil Ford Transit -94. Levererades samma år som bil 107, senare bil 117. Slopades 2004. HTR301 Personbil Opel Astra caravan -94. Levererades samma år som bil 024. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. FZO531 Transportbil Volkswagen Maxivan -94. Levererades samma år som bil 037. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. PRU145 Dykbuss Mercedes 814 -95. Levererades 1996 som bil 105, senare 107. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. PZT219 Personbil Saab 9000 -95. Levererades samma år som bil 029. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. DNH215 Ledningsbil Chevrolet Van -94. Den levererades 1995 som bil 106, senare bil 146. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. Slopad 2010. ARF214 Kemskyddsbil Iveco -95. Levererades samma år som bil 148. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. AHC214 Räddningsbil Iveco -95. Levererades samma år som bil 128. Följde med in i Rädd- ningstjänsten Syd. JFY360 Personbil Volvo 460 -96. Levererades samma år som bil 028. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. JDH073 Befälsbil Volvo 855 -96. Levererades samma år som bil 116, senare 118 och 117. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. DNR160, EJP464 Transportbussar Volkswagen Caravelle -96. Levererades samma år som bil 035 respektive 036. 035 slopades 2005 medan 036 följde med in i Räddningstjänsten Syd. APX672 Stegbil DLK 23-12 Variao CC GL på Scania P93MV -96. Levererades 1997 som bil 103. Stegen har vikbar toppdel. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. HFD735, HGK595 Skumvätskevagnar Contar B1218S -96. Levererades 1997 som vagn 305 respektive 306. Ägs av SMC. Följde med in i Räddningstjänsten Syd.
1990 togs OBG203 Scania P93M -90 i bruk som släck- bil. Byggd av Tollarpkaross. Den placerades på Lim- hamnsstationen och blev senare räddningsvärnets bil samt reservbil med placering på station Öster. Den föl- jde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
1992 levererades släckbilen 121 på Scania P93 -91 från Hebra. Bilen blev senare 161 och följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Stegbilen CZJ397 är en Scania G93ML -91. Maskinste- gen är en Magirus DLK 23-12 Vario. Den levererades 1991-10 som bil 103. Har sedan rullat som 123 och re- servbil 163. Foto: Lars-Owe Göthe.
Lastbilen FMF042 var en Volvo FL612 -90 som levere- rades 1993 som bil 166. Bilen slopades 2005. Foto: Lars-Owe Göthe.
Släckbilen Scania L80 -72 BFZ093 inköptes begagnad från Kristianstads Brandförsvar 1990 som bil 131 för att användas som övningsbil på övningsplatsen Bar- bara. Omkring 1994 restaurerades bilen och placera- des hos räddningsvärnet som 151. Slopades omkring 1998. Foto: Lars-Owe Göthe.
Även denna släckbil köptes in från Kristianstads Brand- försvar 1990 som övningsbil. En Volvo F85 -74 HXR339 som blev bil 132. Slopades under slutet av 1990-talet. Foto: Lars-Owe Göthe.
Kemskyddsbil ARF214 Iveco -95, levererad samma år som bil 148. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Foto: Lars-Owe Göthe.
Transportbil Ford Transit -93. Fanns på stn Limhamn/ Hyllie som bil 147 (PKE203), senare bil 157 stn Öster och på stn Jägersro som bil 127 (PSF403), senare bil 178 på stn Burlöv. Samma biltyp, men årsmodell 1994, fanns på stn Centrum som bil 107 (PUP477), senare bil 117. PKE203 följde med in i Räddningstjänsten Syd medan PSF403 slopades 2005 och PUP477 slopades 2004. Foto: Lars-Owe Göthe.
Transportbil 117 var en Ford Transit -93. PPG300 slo- pades 2005 och då som bil 042. Foto: Lars-Owe Göthe.
Släckbilen CGN617 levererades på Scania P93 -92. Byggd av Hebra och levererad som bil 101 1993. Blev senare senare 122. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Skumvätskevagnarna Contor B1218S -96 (nedan) le- vererades 1997 som vagn 305 och 306. Ägare SMC. Följde med in i Räddningstjänsten Syd.  Foto: Lars-Owe Göthe.
Räddningsbil AHC214 Iveco -95, levererad samma år som bil 128. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Stegbil APX672 Scania P93MV -96. Magirusstege DLK23-12 Vario CC GL med vikbar topp. Levererades samma år som bil 103. Följde med till Räddningstjän- sten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
1990 inköptes en så kallad Häst. Det var en hävare med sidomonterad stege som tagits fram inom BAS- bilgruppen i ett försök att finna ett bra höjdfordon som klarade de krav som ställdes beträffande utrym- ning. Malmö och Lund skaf- fade ett exemplar vardera. Malmös köpte prototypen som var byggd på ett Vol- vo FL10-chassi med reg- nummer ORW990 och fick nr 123, senare 126. For- donet blev inte det man önskade och snart (2003) slopades bilen. Den an- vänds 2013 av räddnings- tjänsten i Kisa kommun.  Foto: Lars-Owe Göthe.
PMB416  Stegbil på Scania P93MV -94. Magirusste- ge DLK23 -12 Vario CC. Levererades sam- ma år som bil 103, senare bil 143. Sala- bygge. Följde med till Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Foto: Lars-Owe Göthe.
Malmö Stad
Malmös fordon i modell Malmös fordon i modell Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Bildsidor Vissa bilder är klickbara. När dessa aktiveras öpp- nas en bildsida i pdf med fler bilder över det aktu- ella fordonet.
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stadsarkiv
Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Brandstationer Kommunen Kommunen Brandstationer Hästansp. fdn Hästansp. fdn Hästarna Hästarna Båtar Båtar
Fler motorfordon finns här.
Fordon 1950 - 1966 Fordon 1950 - 1966 Fordon 1967 - 1975 Fordon 1967 - 1975 Fordon 1914 - 1949 Fordon 1914 - 1949 Fordon 1976 - 1989 Fordon 1976 - 1989 Fordon 1997 - 2005 Fordon 1997 - 2005
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av man- skapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk men så sent som i början av 1900-talet tillverkades ång- sprutor som framfördes av manskapet. Hästarna har sin egen historia och har därför fått en egen rubrik. Motordriv- na fordon anskaffades i början av 1910-talet. Vi bortser då från stegbilen från 1905 som var ett totalt misslyckande. Brandkåren har haft ca 360 motorfordon fram till 1994. Färdtjänstfordon användes till en början även inom brandför- svaret varför dessa tas med under Motordrivna fordon i leveransordning. Ambulanserna har en egen si- da. Båtar för brandsläckning och räddning fanns redan i slutet av 1800-talet. På slutet fanns det bara några mindre räddningsbåtar.