Fler motorfordon finns här.
M130 En befälsbil av märket Nash -30 med 64 hk motor levererades som bil 1. Den var av cabriolet-typ. M53 Denna blev brandkårens första täckta brandbil och hade dubbelhytt. Det fanns dock utvändiga sittplatser baktill på skåpet. Fabrikatet var Volvo -32 med 75 hk motor. I leveransutförandet hade bilen en skumpump på 1500 l/min och en bär- bar motorspruta på 1800 l/min. Bilen kallades befälsautomobil och indikerade att utryckningsstyrkans chef åkte med i bilen som blev bil nr 2. Bilen försågs med heltäckande aluminiumhytt i mitten på 1940-talet och ersattes av en annan Volvo 1955. Slopades 1956. M1069 Brandkåren skötte själv underhållet av brandtelegrafen och hade därför skaffat en skåpbil för ändamålet. Det var en Ford V8 -36 med 90 hk motor och bil nr 8. En- ligt obekräftade uppgifter skulle bilen ha varit blåmålad. M155 Brandkåren var tidigt ute med vad vi idag kallar lastväxlare. En Ford V8 -36 med 80 hk motor försågs med anordning för olika lastalternativ. Flak, djurbox och be- lysningsaggregat kunde lastas upp på bilen med hjälp av handvevat spel. Redan nu började man skilja på brand och räddning. Därför blev denna bil lackerad i samma röda och grå nyanser som ambulanserna. Reg-numret ärvdes från en tidigare Scania-Vabis-ambulans. Bilens internnummer blev 27 vilket tagits över efter djurambulansen från 1927. M236 En ny befälsbil av märket Hudson -38 inköptes. Motorn var på 100 hk och bilen fick nr 1. M2706 Den gamla djurtransportbilen M11854 från 1927 avfördes ur registret. Chassit sparades dock och en ny lastbil byggdes upp där Chevrolet-motorn ersattes med en Ford-motor på 50 hk. Bilen fick nytt reg-nummer och internnummer 26. M468 1930-talets fordonsleveranser avslutades med en ny maskinstege från C D Ma- girus. Motorn var på 110 hk och steglängden var 30,2 + 3 meter. Bilen levere- rades med frontpump på 1500 l/min, vilken plockades bort för 1951. Enligt tysk standard var bilen försedd med stor avbröstbar slangrulle baktill, vilket var ovan- ligt för brandkåren. M648 En traditionell bilmotorspruta på Volvo LV 182-chassi -40 levererades som bil 2. Bilen hade 90 hk motor och hel kaross med plats för 8 man. I fronten fanns en pump på 2000 l/min. M598 En av landets första brandbussar levererades 1940. Den var byggd på en Volvo B20 -39 med 90 hk motor. Det fanns en inbyggd vattenpump på 2000 l/min och en skumpump på 2000 l/min. 8-10 man kunde åka med. M2920 Den togs i bruk 1940 som den första i en serie bilmotorsprutor av märket Volvo LV127 med 90 hk motor. Den hade dubbelhytt och flak med lastad vattentank och övrig brandutrustning. Ofta låg det en lättmetallbåt uppe på takställningen. Front- pump på 1500 l/min. Bilen försågs senare med normalt materielskåp med in- byggd vattentank. Något år senare förlängdes hytten för att ge plats åt personal med rökdykarapparat påhängd. M3665 Bil nummer 19, i samma utförande som M2920. Skänktes till finska Vasa 1941 varefter biltypen blev kallad för Vasabilarna. Ersattes av M52. M52 Ersatte M3665 1941 och var en Volvo i samma utförande och med samma intern- nummer. M630 Ytterligare en gammal ambulans (Scania-Vabis från 1917) hade sparats och chas- sit försågs med Chevrolet-motor på 50 hk. Det blev en transportbil med intern- nummer 25. M3259 En Hudson Eigth -38 blev brandkårens första rökdykarpiket och var i tjänst i 4 år. M21462 En bil för utryckningsbefälet var denna Volvo PV444 från 1947. Bilen fick intern- nummer 2. M6024 En Ford V8 från 1947 som användes som transportbil nr 3. Bilen inledde en rad fordonsleveranser från Ford. M721 En Volvo LV105 från 1947 med täckt kaross men öppet lastutrymme som kunde täckas med kapell. Bil 6 var först av tre piketer och använ- des av nya vattendykarorganisationen. Hade från början frontpump vilken snart plockades av. M24314 En Ford V8 från 1947 som initialt användes av brandchefen men som därefter användes av jourhavande läkare. Första bilen med radiotele- fon. M5393 En Ford V8 -46 blev den andra piketen och var utrustad för rökdykare. En högtryckspump i fronten plockades bort efter en tid. Bil nr 8. M9345 En ny generation tankbilar för vatten och skumvätska inleddes med denna Volvo LV292 -47 från 1949. M6800 Ytterligare en Ford V8 -47 som rökdykarpiket. Även denna hade en kort tid en högtryckpump i fronten. Bil nr 7. M10725 För radiokommunikationen och brandskåpens underhåll skaffades denna Ford V8 -49 som bil 4. M16114 Ny befälsbil nr 1 blev denna Ford Custom -49.
25 m avbröstbar stege
Nattlig övning...
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka
Motordrivna fordon 1914 - 1949 Med undantag för den misslyckade elbilen med kolsyrestege 1905 så började motoriseringen inom Malmö Stads Brandkår 1914. Då fick man en provbil från Scania-Vabis AB i Malmö att visa upp och använda på Baltiska Utställningen. En särskild brandstation byggdes redan 1913 vilken bemannades och utrustades med station Söders handkraftspruta och den nya brandautomobilen. Malmö skaffade tre brandbilar och en ambulans från Scania-Vabis. Ytterligare två Scania Vabis ambulanser från 1912 övertogs från Hälsovårdsnämnden. M419/M394 Våren 1914 levererades denna Scania-Vabis till Baltiska Utställningen där den skul- le visas upp men också ingå i Malmö Brandkårs beredskap. Den hade 60 hk motor, bakmonterad Laval-pump på 1500 l/min och en avbröstbar s.k. Bergströms-stege på 22 m. Efter utställningen togs den över av Malmö Stads Brandväsen som bil nr I. Den 29 april 1916 omregistrerades den till M394 i samband med en landsom- fattande omregistrering av fordon äldre än 1916. Ny motor och kaross 1932. Skrotades 1948. M522 Den andra brandautomobilen från Scania-Vabis levererades. Den hade 70 hk mo- tor och även den en bakmonterad Laval-pump på 1500 l/m. Den avbröstbara 22 m stegen flyttades mellan M394 och M522 och byttes ut mot en Stockholmsstege på 25 m på trettiotalet. M522 registrerades den 19/9 1916 och fick ny kaross 1932. M1069 En befäls- och övningsautomobil togs i bruk 30 januari 1920. Det var en Benz -19, 20 hk som senare blev bil nr 2. M3245 En autopumpmobil från Jöhstadt, Sachsen levererades. Det var en Presto Stewart -20, 50 hk, som fick nr III. Den hade en bakmonterad pump på 1400 l/min. Registrerades den 26 mars 1921. M4551 Malmös första Magirusstege hade 70 hk motor och en 25 m maskinstege. Bil nr 4 levererades från C E Magirus i Ulm i maj 1922. M5973 Den 24 maj 1923 registrerades och levererades en kombinerad last- och pumpauto- mobil. Det var en Scania-Vabis -19 som tillverkats i Danmark. Bil 7 hade 45 hk motor och bakmonterad pump på 1000 l/min. Bilen försågs på 1940-talet med fäste för spetsplog och gick mot slutet som ren tankbil.
Scania-Vabis DLa/sp 1914
Malmö Stad
M5393 och M6800 var två Ford 1947 rökdykarpiketer som levererades som bil 8 (ovan) och bil 7, 1948. Rökdykarpiketen gick först vid stort larm, med brand- mästare och två rökdykare. Till en början hade bilar- na, liksom M721, högtryckspump i fronten, vilken togs bort senare. Bil 8 blev mot slutet redskapsbil nr 55. Bil 7 skrotades efter en trafikolycka 1964. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.                   Ritning
1947 levererades en Volvo LV105 med reg nr M721. Som bil 6 användes den för småutryckningar. Baktill var överbyggnaden täckt med avtagbart kapell. När brandkåren började använda vattendykare blev bil 6 den första vattendykarbilen. Mot slutet användes bi- len som redskapsbil med nr 54. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.                   Ritning
M3259, en Hudson Eight 1938, var förlängd och in- redd som en rökdykarpiket. Den var i tjänst 1944, först som bil 11 och senare som bil 7. Den ersattes 1948 av en Ford. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Denna M630 byggdes upp på ett gammalt ambulans- chassi (Scania-Vabis) och försågs med en Chevrolet- motor. Blev bil nr 25. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv. T. v. M6024 var en stationsvagnsvariant av bilen längst till vänster som levererades vid samma tillfälle som bil 3. Först svart sedan röd. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
1947 levererades en ny befälsbil, bil nr 2. Det var en Volvo PV444, M21462 och den var med till 1961. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
M598 Volvo B20 -39 var en brandbuss med pumpar för vatten och mekaniskt skum. Hytten rymde 8 man. Bussen byggdes senare om till ledningsbuss och ka- tastrofambulans och användes också som färdtjänst- buss några år på 1960-talet. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
1940 levererades denna bilmotorspruta. Chassit, ett Volvo LV 182 från 1940 hade reg nr M648. Bil 2 pla- cerades på huvudbrandstationen där den var verk- sam i tio år. Som bil 10 var den placerade på nytill- komna Bulltoftastationen i ytterligare 10 år. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Den andra i en lång rad av Magirusfordon inom Mal- mö Brandkår. Stegbilen levererades i december 1939 och togs i trafik våren 1940 som bil 4, senare 31 och fick regnr M468. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.                                                        Ritning
Dåtidens lastväxlare var denna Ford V8 -36. Med handvevat spel och utlagda skenor kunde flak, belys- ningsaggregat eller djurbox lastas på. Dessutom kun- de en enkel lyftkran riggas upp. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Första täckta brandbilen. M53 Volvo LV70 -32. Fast skumpump och bärbar vattenpump. Levererades som bil 2. Foto: Berntson. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Befälsbil nr 1. M130 Nash -30. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Djurtransporter ingick i brandkåren åtaganden. M11854 var en Chevrolet med nr 27. I tjänst 1927 - 1937. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Första, i en lång rad av Magirusfordon inom Malmö Brandkår. Stegbilen levererades 1922 som bil 4 och fick regnr M4551. Malmö Brandkårs bildarkiv.
M3245 Presto Stewart -20 autopumpmobil från 1921. Köptes in för att motorisera Limhamnsstationen. Bil- den är tagen 1947 vid en förbimarsch på Stortorget. Frivillig personal på bilen. Foto: SDS /Malmö Brandkårs bildarkiv.
M394 uppställd 1922 med manskap för fotografering. Malmö Brandkårs bildarkiv.
M394 längst bort och nylevererade M522 uppställda med manskap. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Autopumpmobil M419 från 1914. Scania-Vabis vis- ningsbil har här fotograferats på Malmö huvudbrand- station och bilden har sedan retuscherats för att an- vändas i en broschyr. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Bilden ovan: Här går det undan i kurvorna! Danska beredskapssoldater utbildades i Malmö under andra världskrigets slutskede. Bil nr 17, den gamla Presto Stewarten från 1921, ingick i fordonsparken. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
De första brandredskapen bars, släpades på släde el- ler framfördes på hjul av manskapet. Så småning- om togs hästens resurser i anspråk men så sent som i början av 1900-talet tillver- kades ångsprutor som fram- fördes av manskapet. Häs- tarna har sin egen historia och har därför fått en egen rubrik. Motordrivna fordon anskaffades i början av 1910-talet. Vi bortser då från stegbilen från 1905 som var ett totalt misslyc- kande. Brandkåren har haft ca 360 motorfordon fram till 1994. Färdtjänstfordon an- vändes till en början även inom brandförsvaret varför dessa tas med under Mo- tordrivna fordon  i leveran- sordning. Ambulanserna har en egen sida. Båtar för brandsläckning och rädd- ning fanns redan i slutet av 1800-talet. På slutet fanns det bara några mindre rädd- ningsbåtar.
M394 uppställd 1932 med nya, längre stegen. Strax efter fick den ny motor och ny kaross. Malmö Brandkårs bildar- kiv.
M5973 var en Scania- Vabis -19. Chassit tillver- kat i Danmark. Den blev last- och pumpautomobil nr 7 hos Malmö Brandkår 1923. Vintertid kunde den för- ses med spetsplog och bilen användes flitigt un- der snövintrarna på 40- talet. Malmö Brandkårs bildarkiv.
M236 var en chefsbil av märket Hudson från 1938. Bilen fick nr 1. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
M24314 Ford 1947 (nedan) le- vererades som bil 1 1947 och användes av brandchefen ett par år. 1949 blev den bil 29 och transportbil för jourhavande lä- kare. Det var brandkårens för- sta bil som försågs med radiote- lefon. Slopades 1953.
M16114, en Ford Custom 1949 levererades samma år som brandchefens tjänstebil, bil nr 1. Den var inte larmutrustad från början men blev det några år senare. Var med till 1958 då den skadades svårt vid en trafikolycka. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Tankbilen M9345 byggdes på ett Volvo LV292-chassi från 1947 och levererades som bil 15 i januari 1949. Den hade aktermonterad pump, skummedels- och vattentankar och ett antal olika typer av skum- och strålrör. Placerad på huvudbrandstationen. Något år senare levererades ännu en bil av samma typ men nu på ett Scania Vabis-chassi (bil 16). Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
M52 var den sista av tre Volvo LV127 som levererades 1940/ 41. Bilarna hade frontpump, dubbelhytt och lastflak på vil- ket en vattentank var placerad och ovanpå den, hållare för sugslangar. Strålrör, brand- posthuvud och annan armatur samt slang låg på flaket. M2920, den första i serien, hade en aluminiumbåt liggan- de ovanpå ställningen över tanken. Den bilen hade nr 5, senare nr 12. M3665 fanns bara en kort tid vid brandkåren, där den hade nr 19. Den skänktes 1941 till Vasa i Finland som bistånd un- der kriget. M52 ersatte Vasabi- len och fick nr 19 och senare 35 och 13. Foto: SDS /Malmö Brandkårs bildarkiv. Se fler bilder här av
Chassit från den gamla djur- transportbilen från 1927 kom till användning när M2706, byggdes upp som bil 26. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Avbröstbar stege från bil 32 användes vid utbildningen av beredskapspersonal under an- dra världskriget. Max arbets- höjd 25 meter. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
M468, här som bil 30, har skic- kats till en stormskada. Det är en hög tornspira i byggnaden fotografen befinner sig i som hotar att falla ner. Hur är det med säkerhetsavståndet till “publiken”? Något år senare fick man återvända till platsen, Baltzarsgatan - Södergatan. Då restes stegen mot motsatta byggnaden då vinden brann på det så kallade Butterickshuset. Foto: SDS. Ur Malmö Brand- kårs bildarkiv.
M468 blev den andra stegbilen vid brandkåren. Här övas ned- firning av person på huvud- brandstationen. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
M3259 var vällastad baktill. Bakom dubbla dörrar fanns slang och armatur, syrgasapparater, pytsspruta m.m. Lägg märke till den eleganta lösningen med infällda smalslangsrullar i dörrarna. Malmö brandkårs bildarkiv.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
M4551, den äldsta Magirusstegen, används här 1932 vid demonstration av vad ett bogserbart belysningselverk kunde ås-tadkomma. Platsen är gamla ångbåtsstationen vid Östra Kanalgatan (nu Skeppsbron). Det egenkonstruerade elverket syns till höger på bild. Bra arbetsbelysning nattetid utgjordes knappast vid den tiden av gaslyktorna längs gatorna. Foto: Otto Ohm. Malmö Brandkårs bildarkiv.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Leveransfoto Malmö Brandkårs Magirus stegbil KL25 1922. Inv. nr 4 Regnr M4551. Magirus bildarkiv via Wolfgang Rotter.
M1069 sommaren 1920 eller 1921 med manskap för fotografering. Slopades 1936. Vykort.
Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Brandstationer Kommunen Kommunen Brandstationer Hästansp. fdn Hästansp. fdn Hästarna Hästarna Båtar Båtar Fordon 1976 - 1989 Fordon 1976 - 1989 Fordon 1967 - 1975 Fordon 1967 - 1975 Fordon 1950 - 1966 Fordon 1950 - 1966 Fordon 1990 - 1996 Fordon 1990 - 1996 Fordon 1997 - 2005 Fordon 1997 - 2005