Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brand- väsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka
Malmös spruthus, sprutstationer, depåer och brandstationer från 1602 till 2005 (1 - 36) 1. Rådhuset Kv. 47 St Knut 1602 1665 Hakar, stegar och spannar 2. Gråbröder En kvarvarande byggnad från 1602 1665 Hakar, stegar och spannar     Gråbrödrarklostert på Västergatan 3. Rådhuset 1666 1740-t Läderämbar, Store Stegar, Store Eldhaker, 2 wattn kaar af 6tr 4. Rådhuset Invid Kompanigatan 1740-t 1780 Brandhus intill “bysvennernes boliger” vid Rådhuset 5. St Petri kyrka Krämarkapellet, huvuddepå 1780 1831 “2 vattensprutor. 40 läderspannar, två stora stegar, två me- delmåttiga stegar, två stora brandhakar, två wattn kaar i trä”.   I krämarnas, bryggarnas, skomakarnas, bagarnas, smeder- nas och vävarnas laghus skulle utom stegar och hakar fin- nas ett femtiotal spannar. Krämarkapellet användes som red- skapsbod ända till 1831, då befintliga redskapen flyttades över till gamla fd Latinskolan i sydöstra hörnet av St Petri kyrkogård. Bemannad 1885. 6. Fd. Latinskolan Själbodgatan/Mäster Henriksgatan 1831 1868 Latinskolan instiftades 1406 av påve Innocentius VII. Bygg- des flera år senare, kanske så sent som 1440 och var skola till 31/10 1827. Byggdes om och försågs med tre till sex por- tar åt gatan (antalet osäkert) och en port åt gårdshållet. Delades in i sex rum, ett för varje lag. Källaren lades igen och vinden omändrades till förråd. Brandväsendet tog bygg- naden i bruk 1831 som “försågs med en målad, lackerad och förgylld skylt”. Revs 1871, ca 465 år gammal. 7. Skjutsstallet Baltzarsgatan 2, senare 20. 1868 1894 Byggdes 1843 som stadens skjutsinrättning. Revs 1954/55 Station 2. Kv 63 Spinneriet då hotell Arkaden byggdes. Fanns tidigt planer på att byg- ga den nya brandstationen på tomten. 8. Stn Hamnen Westra Jernvägsgatan               1873 1903 Byggdes för Hamnförvaltningen. Hyrdes av brandkåren.        Senare adress S Neptuniegatan 2 1941 1946 Beredskapsstation, depå. 1954 1965 Brandkåren övertog byggnaden som räddningsdepå etc. Användes även av MFB Malmö Frivilliga Brandkår och Röda Korset. 9. Spruthus Östra Förstaden Östra Förstadsgatan 71 1873 1900 Bl a slangkärra. Bemannad 1875 - 1893. Fyra man inhyrda i Kv 18 Svante  privata bostäder i närheten. 10. Spruthus Södra Förstaden Pildamsvägen (Rådmansgatan) 1873 1900 Bl a slangkärra. Bemannad 1875 - 1893. Fyra man inhyrda i Kv 57 Munken privata bostäder i närheten. 11. Depå Kirseberg Vattentornet 1873 1894 Slangkärra, ståndrör. 12. Depå Östergatan Östergatan 11, kv 4 St Gertrud 1873 1893 13. Depå Sjukhuset Hjorttackegatan/Hospitalsgatan 1873 1893                Kv Josephina 14. Rådhuset Kyrkogatan 38 1873 1893 Bemannad 1885 - 1893 15. S:t Petri kyrka Kyrktornet 1873 1893 16. Teatern Gustav Adolfs torg/Stora Nygatan 1873 1893 17. Huvudbrandstationen Drottninggatan 20 1894 Först adress Kungsgatan 11. Kv 7 Gerda 18. Station Söder S. Förstadsg./Carl Gustafs väg 1911 1916 Invid fd spårvägsstallarna. Delade byggnad med polisstation. 19. Spruthus V Skrävlinge Västra Skrävlinge kyrka 1911 1927 Handkraftspruta från Sofielunds köping 1911. 20. Baltiska brandstationen Baltiska utställningen 1914 1912 1914 Del av byggnaden finns kvar 2014. 21. Station Limhamn Idrottsgatan 1 1916 1995 Byggd 1901 för Limhamns brandkår. Gatan hette då Östra   Hamngatan. 22. Spruthus Hyllie Hyllie boställe/skola 1916 1927 Finns kvar som förråd men skolan nerlagd 2013. Svennedalsvägen 23. Spruthus V Kattarp Västra Kattarps egnahem 1919 1924 Placerat i trädgårdsmästeri. 24. Station Bulltofta (nr 1) Staffanstorpsvägen, senare 1946 1966 Tillfällig station i fd F10´s segelflyghangar m.fl. byggnader.                                                Vattenverksvägen 25. Station Augustenborg Särlagatan 1950 1966 Också kallad station Söder. 1967 1970 Garage för reservfordon. 1971  1984 MFB Malmö Frivilliga Brandkår. 26. Tobaksbolaget Brännögatan 1960 1962 Fordon och utrustning för oljehamnen. 27. Renhållningsverket Spillepeng 1962 1971 Fordon och utrustning för oljehamnen. Reservfordon. 28. Station Bulltofta (nr 2) Vattenverksvägen 1966 1973 Bulltoftagården 29. Station Oxie 1967 1967 Stängdes när Oxie gick in i Malmö. Ej känt när stationen byggdes. 30. Station Heleneholm Ystadsvägen 1966 1986 1986 1987 Garage 1988 1989 Ombyggnad 1990 2005 Ambulans och färdtjänst (Färdtj. följer med in i Räddnings- tjänsten Syd) 31. Station Norr Hemsögatan 1971 1977 Specialfordon Oljehamnen + reservfordon 32. Station Tygelsjö Tyelsevägen 1971 1982 Från 1942, togs över vid kommunsammanslagningen 1971. 1984 1997 Malmö Frivilliga Brandkår MFB. 33. Station Bulltofta (nr 3) Vattenverksvägen 1973 1986 Ambulansen kvar till 1989. 34. Station Jägersro Amiralsgatan 110 1986 Ambulansen bort 2005. 35. Station Hyllie Annetorpsvägen 4 1995 Ambulansen bort 2005. 36. Station Öster Industrigatan 8-10 1998 Räddningsvärn, MFB, Malmö Juniorbrandkår
Malmö Stad Att observera..
Revidering av tidiga- re tidsuppgifter har gjorts liksom tillägg för fler depåer. Informationsunderlag har varit årsberättel- ser och historiebe- skrivningar mellan 1897 och 1914 lik- som kator från 1867 och framåt har visat byggnadernas place- ring. Bland dessa har olika tids- och place- ringsuppgifter före- kommit. Särskilt tid- punkt för en depås tillblivelse får därför anses vara något osäker.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten 1 - 16 Kommunen Kommunen 1 - 16 Fordonen Fordonen 17 17 18 - 20 18 - 20 21 - 23 21 - 23 24 - 29 24 - 29 30 - 36 30 - 36 Övningsplatser Övningsplatser
Stationerna: