All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brand- väsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka
Malmös spruthus, sprutstationer, depåer och brandstationer från 1602 till 2005 (1 - 36) 1. Rådhuset Kv. 47 St Knut 1602 1665 “Hakar, stegar och spannar” 2. Gråbröder En kvarvarande byggnad från 1602 1665 “Hakar, stegar och spannar”     Gråbrödrarklostert på Västergatan 3. Rådhuset 1666 1740-t “Läderämbar, Store Stegar, Store Eldhaker, 2 wattn kaar af 6tr” 4. Rådhuset Invid Kompanigatan 1740-t 1780 “brandhus” intill “bysvennernes boliger” vid Rådhuset 5. St Petri kyrka Krämarkapellet, huvuddepå 1780 1827 “2 vattensprutor. 40 läderspannar, två stora stegar, två medel-   måttiga stegar, två stora brandhakar, två wattn kaar i trä”.   I krämarnas, bryggarnas, skomakarnas, bagarnas, smeder- nas och vävarnas laghus skulle utom stegar och hakar finnas   ett femtiotal spannar. Krämarkapellet användes som redskaps- bod ända till 1831, då befintliga redskapen flyttades över till gamla fd Latinskolan i sydöstra hörnet av St Petri kyrkogård. Bemannad 1885. 6. Fd. Latinskolan Själbodgatan/Mäster Henriksgatan 1831 1868 Latinskolan instiftades 1406 av påve Innocentius VII. Byggdes   flera år senare, kanske så sent som 1440 och var skola till   31/10 1827. Byggdes om och försågs med tre till sex portar åt   gatan (antalet osäkert) och en port åt gårdshållet. Delades in i   sex rum, ett för varje lag. Källaren lades igen och vinden om- ändrades till förråd. Brandväsendet tog byggnaden i bruk 1831   som “försågs med en målad, lackerad och förgylld skylt. Revs 1871, ca 465 år gammal. 7. Skjutsstallet Baltzarsgatan 2, senare 20. 1868 1894 Byggdes 1843 som stadens skjutsinrättning. Revs 1954/55 Station 2. Kv 63 Spinneriet (inte på trettiotalet enligt andra uppgifter) då hotell Arkaden   byggdes. Fanns tidigt planer på att bygga den nya brandsta- tionen på tomten. 8. Stn Hamnen Westra Jernvägsgatan, kv. 4 Sillen 1868 1900 Byggdes för Hamnförvaltningen. Hyrdes av brandkåren.        Senare adress S Neptuniegatan 1940 1946 Beredskapsstation. 1954 1965 Brandkåren övertog byggnaden som räddningsdepå etc. Användes även av MFB Malmö Frivilliga Brandkår och Röda Korset. 9. Spruthus Östra Förstaden Östra Förstadsgatan 71 1868 1900 Bl a slangkärra. Bemannad 1875 - 1893. Fyra man inhyrda i Kv 18 Svante  privata bostäder i närheten. 10. Spruthus Södra Förstaden Pildamsvägen (Rådmansgatan) 1868 1900 Bl a slangkärra. Bemannad 1875 - 1893. Fyra man inhyrda i Kv 57 Munken privata bostäder i närheten. 11. Depå Kirseberg Vattentornet 1873 1894 Slangkärra, ståndrör. 12. Depå Östergatan Östergatan 11, kv 4 St Gertrud 1873 1893 13. Depå Sjukhuset Hjorttackegatan/Hospitalsgatan 1873 1893                Kv Josephina 14. Rådhuset Kyrkogatan 38 1873 1893 Bemannad 1885 - 1893 15. S:t Petri kyrka Kyrktornet 1873 1893 16. Teatern Gustav Adolfs torg/Stora Nygatan 1873 1893 17. Huvudbrandstationen Drottninggatan 20 1894 Först adress Kungsgatan 11. Kv 7 Gerda 18. Station Söder S. Förstadsg./Carl Gustafs väg 1911 1916 Invid fd spårvägsstallarna. Delade byggnad med polisstation. 19. Spruthus V Skrävlinge Västra Skrävlinge kyrka 1911 1927 Handkraftspruta från Sofielunds köping 1911. 20. Baltiska brandstationen Baltiska utställningen 1914 1912 1914 Del av byggnaden finns kvar 2014. 21. Station Limhamn Idrottsgatan 1 1916 1995 Byggd 1901 för Limhamns brandkår. Gatan hette då Östra   Hamngatan. 22. Spruthus Hyllie Hyllie boställe/skola 1916 1927 Finns kvar som förråd för Hyllie skola 2014. Skolan nerlagd Svennedalsvägen 2013. 23. Spruthus V Kattarp Västra Kattarps egnahem 1919 1924 Placerat i trädgårdsmästeri. 24. Station Bulltofta (I) Vattenverksvägen 1946 1966 Någon del finns kvar, integrerad i företagsanläggning. i fd F10´s lokaler. 25. Station Augustenborg Särlagatan 1950 1966 1966  1981 MFB Malmö Frivilliga Brandkår. 26. Renhållningsverket Spillepeng    ? 1960? Utrustning för oljehamnen. 27. Tobaksbolaget Brännögatan 1960? 1971 Utrustning för oljehamnen. 28. Station Bulltofta (II) Vattenverksvägen 1966 1973 Bulltoftagården 29. Station Oxie 1967 1967 Stängdes när Oxie gick in i Malmö. Ej känt när stationen byggdes. 30. Station Heleneholm Ystadsvägen 1966 1986 1986 1987 Garage 1988 1989 Ombyggnad 1990 2005 Ambulans och färdtjänst (Färdtj. följer med in i Räddnings- tjänsten Syd) 31. Station Norr Hemsögatan 1971 1977 Specialfordon Oljehamnen + reservfordon 32. Station Tygelsjö Tyelsevägen 1971 1982 Från 1942, togs över vid kommunsammanslagningen 1971. 1982 1998 Malmö Frivilliga Brandkår MFB. 33. Station Bulltofta (III) Vattenverksvägen 1973 1986 Ambulansen kvar till 1989. 34. Station Jägersro Amiralsgatan 110 1986 Ambulansen bort 2005. 35. Station Hyllie Annetorpsvägen 4 1995 Ambulansen bort 2005. 36. Station Öster Industrigatan 8-10 1998 Räddningsvärn, MFB, Malmö Juniorbrandkår
Fordonen Brandförsvaret Ambulansen Färdtjänsten 1-16
Stationerna:
17 18-20 21-23 24-28 29-36 Brandförsvaret Ambulansen Fordonen Färdtjänsten 1-16 17 24-28 21-23 29-36 18-20 Malmö Stad Att observera..
Revidering av tidi- gare tidsuppgifter har gjorts liksom tillägg för fler de- påer. Informationsun- derlag har varit olika årsberättel- ser och historie- beskrivningar mel- lan 1897 och 1914. Bland dessa har olika tidsuppgifter förekommit. Sär- skilt tidpunkt för en depås tillblivel- se får därför an- ses vara något osäker.
Kommunen Kommunen Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem