Bildsidor Vissa bilder är klickbara. När dessa aktiveras öpp- nas en bildsida i pdf med fler bilder över det aktu- ella fordonet.
Transportbussen 38 levererades 1964. Den var byggd på International AM150 -64. Bussen byggdes om till rädd- ningsbil nr 138, senare 109. Regnr M555/GLJ385. Foto: Lars-Owe Göthe.
1964 levererades en ny maskinstege, bil nr 30. Det var en Magirus Deutz 150 -64 med 30 m stege modell DG230, M1600. Bilen fick senare nr 21, 121, 143 och 160. Nytt regnr GMJ500. Den slopades 1993. Foto: Lars-Owe Göthe.                                Ritning
Brandchefens bil 1 1964 var en Mercedes Benz 220 med reg-nr MA67680. Som bil 101 ersattes den 1971 av en annan Mercedes Benz. Bilen blev läkarbil 103 och lacke- rades senare i röd färg och fick nr 114 och 112. Slopa- des 1982.  Nytt reg-nr CPB460. Foto 1969: Lars-Owe Göthe.
Ombyggda färdtjänstfordon...
De larmutrustade bussarna och bilarna slopades mellan 1971 och 1974. Några bygg- des om för andra uppgifter.
Malmös fordon i modell Malmös fordon i modell
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stadsarkiv
Malmö Stad
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av man- skapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk men så sent som i början av 1900-talet tillverkades ång- sprutor som framfördes av manskapet. Hästarna har sin egen historia och har därför fått en egen rubrik. Motordriv- na fordon anskaffades i början av 1910-talet. Vi bortser då från stegbilen från 1905 som var ett totalt misslyckande. Brandkåren har haft ca 360 motorfordon fram till 1994. Färdtjänstfordon användes till en början även inom brandför- svaret varför dessa tas med under Motordrivna fordon i leveransordning. Ambulanserna har en egen si- da. Båtar för brandsläckning och räddning fanns redan i slutet av 1800-talet. På slutet fanns det bara några mindre räddningsbåtar.
Bilden ovan: Demonstration av skumrör på nya bil- motorsprutan bil 11, M4517, Volvo LV127. Foto Malmö Brandkårs bildarkiv.
Medeltung brandbil nr 11 M4517 ca 1951. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Andra tankbilen. M18547 Scania Vabis L22 -49. Skum- vätske- och vattentankar och aktermonterad pump. Le- vererades som bil 16. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.                                     Ritning
Maskinstege Magirus K25L. på Scania Vabis chassi L23 från 1949. Stegen byttes 1960 mot en DG230 efter kollision med spårvagn. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
M11112 var från 1932 en stadsbuss som man experi- menterade med när det gällde gengasaggregat. Slopa- des av Malmö Spårvägar och byggdes om till bärgnings- bil. Togs över av Malmö Brandkår 1950. Slopades 1960. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Bil 14 var en medeltung brandbil på Volvo L370-chassi från 1955. M6192 var sista brandbilen med vargtjutssi- rén (se v framskärm). Som 145 slopades bilen 1974. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
M8600 Mercedes Unimog -60 är en slangbil särskilt av- sedd för oljehamnen. Till bilen kopplas ett skumvätske- släp med pumputrustning samt en bogserbar vatten-/ skumkanon. Bilens nr var 17 och senare 117 och 135. Slopades 1986. Nytt regnr GCJ310. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
1960 levererades en ny maskinstege, bil nr 32. Det var en Magirus Deutz 125 -60 med 30 m stege modell DG230, M9765. Bilen fanns med till 1990. Nytt regnr GKJ875. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Ovan. Denna International Truck Wrecker från 1953 köpte brandkåren från en Nato-bas i England 1960. Ny hytt, grill och strålkastar- arrangemang krävdes in- nan den kunde tas i trafik som bil 35. Den slopades 1970. Regnr M2002. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
1961 levererades två personbilar Ford Taunus 17M -61. MA28355 som bil 2 och MA28354 som bil 18 användes både av befäl och vid besiktningar. Ur Malmö Brand- kårs bildarkiv.
1962 levererades en Ford Transit -62. M4905 fick då nr 4. Bilen användes av televerkstaden och blev en rullan- de påminnelse om det nya larmnumret 90000. Slopades 1976. Nytt regnr FYH345. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Under åren 1962 - 1964 levererades tre medeltunga brandbilar som byggts på International B162-chassin från 1961. M3111 fick nr 12, M3211 fick nr 10 och M3320 fick nr 13. De byggdes efter ett helt nytt kon- cept med gott om utrymme, både i hytt och i skåp. Bilarna slopades 1981 (bil 12), 1982 (bil 10) och 1979 (bil nr 13). Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Ledningsbussen 126 levererades 1962 som tranport- /ledningsbuss 37. Den var byggd på International- chassi AM152 -62 och var en av sex transportbussar för handikappade som lanseradesi början av 60-ta- let. Bussen ändrades senare till rent ledningsfordon (Telebuss) nr 137 och slopades 1986 som nr 126. Regnr M598/-EKJ748. Foto: Lars-Owe Göthe.
Rökdykarpiketen M1071 nr 7 levererades 1964. Den var byggd på ett Internationalchassi C132 -62. Den fick se- nare nr 9 och 109, nytt reg nr DZH991 och slopades 1982. Ur Malmö Brandkårs arkiv.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Motordrivna fordon 1950 - 1966 M4517 Den sista “Vasa”-bilen på Volvo LV127-chassi. Årsmodell 1948, togs i bruk 1950 - 1966 som medeltung brandbil nr 11. M18547 (GCJ577) Den andra tankbilen, nu på Scania-Vabis-chassi modell 1949. Togs i bruk 1950 som bil 16 och placerades på huvudbrandstationen där den ersatte bil 15. Bil 15 hamnade sedan på Limhamns brandstation. Fanns med till 1975. M17880 (FDJ810) Första maskinstegen på svenskt chassi. Denna Scania-Vabis från 1949 utrustades med en Magirus 30 m maskinstege och sattes i trafik 1950 som bil 31 och ersatte Magirus-bilen M4551 med samma nr. Placerades på huvudbrandstationen och sam-tidigt flyttades Magirus-bilen M468 till den nya brandstationen Augustenborg. Bil 31 kolliderade i slu- tet av femtiotalet med en spårvagn i samband med utryckning. Stegen blev skev och ansågs inte lönt att re- parerar och en ny stege modell DL230 monterades. Bilen placerades på station Augustenborg 1964 och blev reservbil 1966. Bilen togs ur tra- fik 1981 men sparades av MFB som museifordon. Tyvärr fick den avyttras. M16577 Lastbil på Volvochassi LV210 från 1950. Rullade som bil 5 och på slutet, 1964, som bil 53. M11112 Brandkårens första bärgningsbil. Byggd på ett Scania-Vabis buss- chassi från 1932 av Malmö Stads Spårvägar. Brandkåren tog över bilen i februari 1950 och den fick nr 35. Slopades i december 1960. Hedbergs Bil i Malmö tog över bilen som skrotningsobjekt. M53902 Transportbil för jourhavande läkare. Ford Zephyr -53 med nr 29. Ersatte en Ford -47 M24314 1953 och slopades 1960. M71505 Ytterligare en läkarbil, en Opel Kapitän -55 med nr 9. Slopades 1962. M6192 (GDJ742) Medeltung brandbil på Volvo L370-chassi från 1955. Skåp liknande det som de sista “Vasa”-bilarna hade. Fick nr 14, senare 145 och slopades 1974. M99680 Denna Ford från 1958 anskaffades 1958 när brandchefens tidigare bil 1 slopades efter kollision. Bilen ersattes 1964 av en Mercedes och rullade fram till 1966 som bil 3. MA7226 En Ford Taunus stationsvagn från 1959 med nr 3. Fick senare nr 51 och hade nr 26 när den slopades 1967. Var först grå och blev sen röd. M8600 (GCJ310) 1960 skapades ett särskilt brandskydd för oljehamnen. Denna slangbil MB Unimog -60 fick nr 17 och stod inledningsvis på huvudbrandstationen innan den fick egen garageplats i hamnen tillsammans med skumsläp och bogserbar vatten/ skumkanon. Med nummer 117 placerades den på station Norr och som 135 flyttades den till Bulltofta-stationen. Slopades 1986. MA15840 Opel Kapitän -60 användes som läkar- bil med nr 29 och ersatte Ford Zephy- ren. Slopades redan 1964. M9765 (GKJ875) Maskinstege DG230 på Magirus 125- chassi från 1960. Levererades 1960 som bil 32. Under perioden fram till 1990 bar den nr 23, 123 och 163. Var först placerad på huvudstationen men flyttades 1965 till station Lim- hamn. Slopades 1990 efter att de sis- ta åren rullat som reservbil.                                                 Ritning M2002 Brandkårens nästa bärgningsbil blev en kranbil från en engelsk Natobas. Bilen, en International Truck från 1953, inköptes 1960 och modernise- rades med bland annat ny hytt, grill och belysning. Bilen fick nr 35 och senare 25 och 125. Den slopades 1970. MA28354 (BRA304), MA28355 Två Ford Taunus 17M -61 levererades 1961. De fick nr 2 och 18. Nr 2 ersatte Volvo PV444 från 1947. Nr 2 blev sedan nr 4 och 104 och slopades 1974 medan nr 18 blev nr 4 och nr 2 och slopades 1970. M4905 (FYH345) En skåpbil Ford Transit från 1962 användes av televerkstaden och användes som reklampelare för nya larmnumret 90000. Bilen fick nr 4 och senare 52, 27 och 187. Den slopades 1976. MA9410 En läkarbil på Opel Kaptän -62 levererades 1962 som bil 9. Den fick senare nr 5 och slopades 1967. M3211 (GAJ221), M3111 (GAJ211), M3320 (GBJ660) Tre medeltunga bilar efter helt nytt koncept byggdes på International B162-chassi -62 och levererades 1962, 1963 och 1964. De fick nr 10, 12 respektive 13 och pla- cerades på huvudbrandstationen, Limhamns brandstation och station Bulltofta. Bil 10 blev senare 143, 146, 134 och 162. Den slopades 1982. Bil 12 blev senare 141, 143, 146 och 161 och slopades 1981 medan bil 13 senare blev 142 och slopades 1979. M598 (EKJ748) En färdtjänst- och ledningsbuss som byggdes på Internationalchassi AM152 från 1962. En serie färdtjänstbussar av denna typ levererades 1962 - 1966, de så kallade röda bussarna. M598 fick nr 37 och efter några år utrustades den som en ren led- ningsbuss, kallad Telebuss. Den fick nr 137 och slopades som nr 126 1986 när Skå- nes brandförsvar tillsammans anskaffade två ledningsbussar. M559 (FKJ939) En färdtjänstbuss som byggdes på Internationalchassi AM152 från 1962. En serie färdtjänstbussar av denna typ levererades 1962 - 1966, de så kallade röda bussarna. M559 fick nr 39 och efter några år överfördes den till räddningsavdelningen som transportbuss 139. Den slopades 1976. M9625, M9265, M4434, M4431 En serie färdtjänstbilar baserade på International Travelall-chassin C1000 från 1963, 1964 och 1965 (2). De fick nr 19, senare 41, 40, 42 och 43. Nr 41 och 40 slopades 1972, de övriga 1971. MA67680 (CPB460) Brandchefens bil nr 1 från 1964 var en Mercedes Benz 220 -64. Den blev sedan 101 och ersattes 1971 av en annan Mercedes. Bilen lackades röd och blev läkarbil 103, 114 och 112. Den slopades 1982. M14764 (FZH784) En ny lastbil, nu med kran, levererades 1964. Den var byggd på ett International-chassi C1500 -64 och fick nr 53. Senare blev den 28, 188 och 118. Bilen slopades 1983. M555 (GLJ385) Färdtjänstbuss på International AM 150-chassi från 1964. Fick nr 38. Byggdes om till räddningsbil nr 138 och senare 109. Slopades 1982. M1600 (GMJ500) Stegbil DG230 på Magirus Deutz-chassi 150 från 1964. I tjänst 1964 - 1993 som bil 30, 21, 121, 143 och 160. M1071 (DZH991) Rökdykarbil på Internationalchassi C132 från 1964. Bil nr 7, 9 och 109. Slopades 1982.
Vaktavlösning Bilmotorsprutan M6192 nr 14 tar över 1955. Gamla bil 14, M53 från 1932, har gjort sitt efter 23 år. Sista tiden som reservbil på stn Bulltofta. Ur Malmö Brandkårs arkiv.
Ovan. Denna International C1500 lastbil från 1964 var försedd med kran bakom hytten. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Brandstationer Kommunen Kommunen Brandstationer Hästansp. fdn Hästansp. fdn Hästarna Hästarna Båtar Båtar
Fler motorfordon finns här.
Fordon 1976 - 1989 Fordon 1976 - 1989 Fordon 1967 - 1975 Fordon 1967 - 1975 Fordon 1914 - 1949 Fordon 1914 - 1949 Fordon 1990 - 1996 Fordon 1990 - 1996 Fordon 1997 - 2005 Fordon 1997 - 2005