Malmö brandkårs ambulansverksamhet 1903 - 2005
Motordrivna fordon
Sjukvagnar och ambulanser
Ambulans nr 19 förarplatsen Ambulans nr 19 Detaljer... Inredning i en Internationalambulans...
Ambulans nr 19. Observera askkoppen! Var finns kommunikationsradion? I handsk- facket? Nej, mellan stolarna! Malmö Brandkårs bildarkiv.
Olika bårarrangemang i Internationalambulanser C1000 som levererades i juni 1964. MA75150, bil nr 20, senare 52. Slopad i juni och skrotades i augusti 1972. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Typskiss CSB-ambulans
Vårdhytten i International- ambulanser C100 så som de levererades från 1961. Utformningen var gjord ef- ter CSB anvisningar vilka var baserade på utveck- lingsarbete inom Malmö Brandkår. Ur Malmö Brandkårs bild- arkiv.
Austin sjuktransportambulans 1952
Motordrivna ambulansfordon 1912 - 1965 M630 Fabriksbyggd ambulans Scania-Vabis 1917. Okänt inv. nr under de första åren men fick nr 24, från 1937 nr 25, och slopades 1941. M2911 Ambulans fabrikat Case -20 inköpt från Tyskland. Togs i bruk oktober 1920. Kunde ta 8 personer. M155 och M156 (från början M222 respektive M206) Två ambulanser på chassin Scania-Vabis -12. Levererades först till Hälsovårds- nämnden men överfördes till Malmö Brandkår 1922. Fick nr 25 respektive 23 och slopades 1937 respektive 1931. Nr 25 är antagligen den som på 30-talet fick vårdhytten ersatt med öppet flak och kapell för 5 bårar eller 11 sittande. M3202, M5925 och M156 En serie på tre ambulanser som Thulinverken i Landskro- na byggde på Studebakerchassin åt Malmö Brandkår. M3202 (nr 21, senare 24) och M5925 (nr 22, senare 28) var av årsmodell 1929 medan M156 (nr 23) var av modell 1931. Denna blev senare nr 29. När bilen försågs med draginrättning för ambulanssläpvagn fick den nr 29a och släpvagnen nr 29b. 1948 blev den ombyggd till redskaps- bil med nr 5. Bilen försågs med flak. Bilarna slopades 1947, 1947 och 1950. M214 och M375 En ny serie ambulanser började levereras 1938. De två första var byggda på Packard-chassin från 1938 och 1939. Vårdutrymmet var betydligt större än föregångarnas. M214 fick nr 21 och senare 20 medan M375 fick nr 22 och senare 21. De slopades 1956 respektive 1955. M580 och M21979 Volvo hade inget lämpligt chassi att erbjuda när upphandlingen av Packard- ambulanserna gjordes men 1940 levererades en ambulans på Volvo PV 810- chassi och 1946 en likadan men årsmodell 1945. De fick nr 22 respektive nr 23 och slopades 1954 respektive 1958. M580 övertogs av Sjukvårdsstyrelsen och fanns med till 1957 som epidemiambulans. M14290 och M27868 Dessa båda Ford-ambulanser var av årsmodell 1947 och 1948 och fick nr 25 respektive nr 24. Bilarna slopades 1960 respektive 1959. M29474 Denna Ford-ambulans från 1948 hade en modernare vårdhytt än tidigare Ford- ambulanser och avslutade ambulansserien som började med Packard 1939. Bilen var i bruk till 1962, hela tiden som nr 26. M26111 och M50138 Efter år med ambulanser byggda på svenska och amerikanska chassin var det dags att prova på något nytt. Två Austin-ambulanser med engelsk originalka- ross levererades 1951 och 1952. Klassisk engelsk stil innebar högt i tak i vård- hytten. Man kunde nästan stå inne i den. Det blev dock inga fler bilar av ty- pen. Nr 27 och 28 blev nr 43 och 44 på 1960-talet då de togs i anspråk av färdtjänstavdelningen. Bil 28 totalrenoverades i slutet på 1950-talet och blev då vitlackerad. Bilarna slopades 1964 respektive 1966. M80902 och M89536 Austinambulanserna blev aldrig särskilt populära som olycksfallsambulans trots den 125 hk starka motorn och användes bara för sjuktransporter vilket också noterades på bilarnas framdörrar. I stället var det åter dags med amerikanska chassin och nu var det stor motor och låg kaross som gällde. 1956 levererades nr 20 och nr 21. De var med till 1964 då de slopades. MA11656 Sista ambulansen på Fordchassi var en Country -58 med nr 23. Den slopades 1964. MA20571, MA26656 Brandkårens första International-ambulanser var byggda på B110-chassin och levererades 1960 och 1961. De inledde ambulansverksamhetens “vita” period och var framtagna på uppdrag av CSB (Centrala Sjukvårdsberedningen), som ett koncept för svenska standardambulanser. Deras tid på brandkåren blev kort då International bytte chassikoncept och man valde att alla IH- ambulanser skulle se lika ut. Den första fick nr 24 och slopades i oktober 1961 medan den andra fick nr 22 och slopades i april 1962. Bil 22 blev brandbil hos Bara brand-kår i Klågerup utanför Malmö, där den försågs med frontpump. MA4889, MA2229 Två ambulanser International C100 från 1961. De fick nr 24 och 25, senare 55 och 56. De slopades 1968 respektive 1970. MA2245, MA56848 Två ambulanser International C100 från 1962 och 1963. De fick nr 22 och 26. Bil 22 blev 54 och slopades 1969 medan bil 26 slopades redan 1965. MA72461, MA75150, MA73677, MA83537 Tre ambulanser International C1000 -64 och en -65. De fick nr 18, 20, 21 och 18. De tre första levererades 1964 och den fjärde 1965. Den första bil 18 ha- vererade i februari 1965 och ersattes av den andra bilen 18. Bil 20 blev senare 52, 21 blev 53 och 18 blev 51/951. 52 och 53 slopades 1972 medan 951 slo- pades 1971 på grund av kollision. M1818 (GCA878) Storbilsambulans på International C1300-chassi -64. Akutsjukvård kunde ge- nomföras i bilen. Levererades 1965 som ambulans 47, byggdes senare om till rullstolsambulans 969 och därefter som vattendykarbil 139 från 1976. Som 139 och senare 119 användes den också som restvärdesbil innan den slopades 1986. MA86126 (GMB206), MA22023 (GMB263) Två Internationalambulanser C1000 -65 som fick nr 19, 57 och 957 respektive nr 23, 62 och 962. De slopades 1977 respektive 1975. M3801 (GAJ261) Storbilsambulans nr 2, också den byggd på ett International-chassi C1300 -65. Togs i trafik 1966 som bil 48, blev senare 968 och 970. Byggdes om till red- skapsbil 184. Skåpet plockades senare av och ersattes med ett flak. Bilen hade fortfarande nr 184 men blev senare 166 innan den slopades 1992. MA33092 (DLB662) International-ambulans på D1000-chassi -65. Levererades 1965 som bil 19, senare 60 och 960. Användes på slutet som sotarebil nr 190 och var då grå- lackad. Slopades 1979.
M21979 var en Volvo PV810 1945 som liksom M580 från 1940 var byggd på samma ambulanskoncept som Packardambulanserna från 1938/39. Denna bil fick nr 23 och den från 1940 fick nr 22. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Ambulansbil 27. Austin -52 M26111. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Fyra Internationalambulanser C100 levererades 1961 till 1963. Här MA2229, bil nr 25, som levererades i de- cember 1961. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Två ambulanser på Ford Custom-chassi levererades 1956. Det var M80902 (bil 20) t.v. och M89536 (21) ovan. De var motorstarka men låga och saknade allt det man idag talar om när det gäller arbetsmiljö. Slopades 1964. Från Bilder i Syd (t.v.) och Malmö Brandkårs bildarkiv.
MA26656 och MA20571 var två ambulanser byggda på International B110-chassin. De var de första i en hel rad med ambulanser på Internationalchassin och de första ambulanserna i Malmö som var vita. De var föregångare till de ambulanser som byggdes efter CSB anvisningar vilka tagits fram av Malmö Brandkår. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Ambulans nr 27 Austin -52
Den sista i serien Ford ambulanser från femtiotalet är denna Ford Country -58. MA11656 fick nr 23. Den slopades redan 1964. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Fyra Internationalambulanser C1000 levererades 1964 och 1965. MA73677, bil nr 21, senare 53, var en av dem. Levererades i maj 1964. Till skillnad från C100-bilarna hade dessa förhöjt tak över vårdhytten. Skrotades i april 1972. Foto: Wilhelm Wahrenberg.
Ambulans nr 19 levererades i oktober 1965 och var byggd på International chassi D1000 -65. Bilen fick senare nr 60 och 960. Reg-nr MA33092/DLB662. Mot slutet bygg- des den om till sotarbil 190 och lackerades grå. Slopades 1978. Malmö Brandkårs bildarkiv.
M630 Scania-Vabis ambulans från 1917. Brandkårens första ambulans. Foto: Inga Larsson /Malmö Brandkårs bildarkiv.
1929 byggde Thulinverken i Landskrona två ambu- lanser på Studebakerchassi. Bilarna fick regnr M3202 (bil 21, senare 24) och M5925 (bil 22, sena- re 28). Malmö Brandkårs bildarkiv.
M27868 var en av två Ford 114” V8 1947. Den leve- rerades 1948 som bil 24 medan M14290 årsmodell 1947 levererades 1947 som bil 25. De var med till 1959 respektive 1960.Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
M29474 var en Ford RC 1948 med en modernare utformning av vårdhytten än sina båda föregånga- re. Bilen fick nr 26, togs i bruk 1948 och var med till 1962. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
1938 och 1939 byggde Malmö Karosserifabrik två ambulanser på Packard-chassin. De fick regnr M214 (bil 21, senare 20) och M375 (bil 22, senare 21). Malmö Brandkårs bildarkiv.
M1818 ovan och M3801 var två specialambulanser som levererades 1965 och 1966. Bilarna byggdes på Internationalchassin C1300 årsmodell 1963. För- sta bilen, M1818, levererades som bil 47. I det se- parata skåpet kunde fem bårar tas med samtidigt, alternativt ett hydrauliskt bårstativ apterat i mitten av skåpet. Här kunde avancerad ambulanssjukvård genomföras. Bil 47 byggdes senare om till rullstols- ambulans 969 och därefter vattendykarbil 139. Mot slutet användes den som restvärdesbil 119 (MFB). Nytt regnr var GCA878. Slopades 1986.
M3801 (bilden) avvek från M1818´s utförande genom att ha en belyst skylt ovanför vindrutan i vilken olika texter kunde vevas fram, exempelvis LÄKARAMBU- LANS. Bilen levererades 1966 och fick nr 48 och se- nare 970 och 968. Bilen byggdes om till redskapsbil 184, fick skåpet ersatt med ett lastflak och fick sena- re nr 166. Slopades 1992. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Grå period Malmös ambulanser har haft ett flertal färgsche- man genom tiderna. De allra första var sannolikt gråa, vilket var vanligt på de flesta håll i landet. Redan i början av 20-ta- let verkar åtminstonde en ambulans, M630 Sca- nia-Vabis blivit lackerad i röd färg ovanför karos- sens bröstlist. Studebakerambulanser- na som levererades 1929 och 1931 verkar vara gråa. Röd-grå period Packardambulanserna som levererades 1938 och 1939 var gråa under bröstlisten och röda ovanför. Bröstlist, hjul- skärmar och trösklar var svarta. Redan 1927 fick djutran- sportbilen M11854 det röd-gråa schemat. 1936 fick räddningsbilen M155 samma färgsättning. Detta färgschema blev justerat och i början på 50-talet försvann den svarta färgen och den gråa verkar ha blivit lite ljusare. Vit period När International-ambu- lanserna levererades i början på 60-talet var de alla från början vita. Likaså tre Mercedesam- bulanser i början på 70- talet och ytterligare en några år senare. Röd-grå period på nytt Från 1973 var det åter rött och grått som gäll- de, ovsett om det var International-, Volvo- eller Mercedesambulan- ser. Två undantag fanns. Storbilsambulanserna på Internationalchassin var vid leveransen på 60- talet helt röda. En av dem fick dock gråa fält mot slutet, då den byggts om till ambulans för rullstolsburna patien- ter. Gul och röd period I början av 90-talet blev ambulanserna gula. Till skillnad från i övriga lan- det hade man ett smalt, grått fält längs ned på sidan. I dekoren på si- dorna ingick både rött och grått. För att skilja akutambu- lanser från sjuktranspor- tambulanser blev de sistnämnda helt röda, med gul och grå dekor.
Bakgrund...         ambulanser
Den   första   transportvagnen   för   skadade   eller   sjuka   medborgare   skänktes   till   sjukhuset   år 1900   av   drottning   Sophia.   Det   var   en   lång,   gulmålad   täckt   vagn.   Den   1   april   1903   över- lämnade   stadens   ambulanskommité   en   svart   ambulansvagn   till   brandkåren.   Omkring   1912 skaffade   Hälsovårdsnämnden   två   ambulansautomobiler   av   fabrikatet   Scania-Vabis   för   epi- demitransporter.   Den   9   augusti   1917   fick   brandkåren   en   ambulansautomobil   av   märket Scania-Vabis   och   1920   ytterligare   en,   av   märket   Case,   inköpt   begagnad   från   Tyskland. 1922   överfördes   Hälsovårdsnämndens   ambulanser   till   brandkåren   som   blev   stadens   trans- portutförare   av   sjuka   och   skadade   människor.   Det   medicinska   ansvaret   låg   fortfarande   hos Hälsovårdsnämnden. Under   en   period   från   ca   1940   till   slutet   på   1950-talet   skapade   brandkåren   en   särskild räddningsavdelning dit ambulanserna och räddningsfordonen organiserades. 1953   beslöts   att   sjukhuset   skulle   ta   över   de   interna   sjuktransporterna   inom   och   mellan Allmänna   sjukhuset   och   Östra   sjukhuset.   En   ambulans   ansågs   räcka   för   detta.   Men   or- ganisationen   växte   och   omfattade   som   mest   (1980)   13   ambulanser,   2   sjuktransportbilar, en   handikappbuss   och   en   likbil.   Brandkåren   svarade   nu   enbart   för   olycksfallstransporter- na.   Denna   fördelning   tog   dock   slut   1983   då   brandkåren   tog   över   samtliga   ambulanser   i Malmö   kommun.   Några   år   senare   var   det   så   dags   igen   för   Allmänna   sjukhuset   att   skaffa egen   ambulansorganisation,   vilken   dock   blev   ganska   kortvarig   och   man   beslöt   i   kommun- fullmäktige   att   all   ambulansverksamhet   skulle   finnas   hos   brandkåren/räddningstjänsten som då tog över MAS´s ambulanser 1990. När   region   Skåne   bildades   1996   och   landstingen   slogs   ihop   1999   anslöts   Malmö   kommun till   landstinget/regionen   och   Malmö   Brandkår   utsågs   att   sköta   ambulansverksamheten   i Malmö   stad   samt   Burlövs,   Svedalas,   Trelleborgs   och   Vellinge   kommuner.   Ambulanserna   i Trelleborg   fanns   kvar   liksom   i   Burlöv   och   Malmö.   Ambulanspersonalen   var   inte   längre   knu- ten   till   räddningstjänsten   men   fanns   kvar   på   stationerna.   Ambulansen   i   Burlöv   flyttades snart   till   Svedala.   En   av   Trelleborgsbilarna   stationerades   på   brandstationen   i   Höllviken   un- der   sommarmånaderna.   Malmös   ambulanser   koncentrerades   till   ambulans-   och   färdtjänst- stationen   Heleneholm.   Akutambulansen   fanns   kvar   på   huvudbrandstationen   en   tid   men flyttades senare till Heleneholm. 2005   övergick   ambulansverksamheten   till   Kamber   Skåne   (reg   Skåne).   Alla   kopplingar   mel- lan   ambulansverksamheten   och   Malmö   Brandkår   upphörde.   Samtidigt   upphörde   Malmö Brandkår sedan Räddningstjänsten Syd bildats. Malmös ambulansverksamhet blev alltså 102 år.
Malmö Stad
Två Austinambulanser levererades 1951 och 1952. Här är M26111, bil nr 27. Observera texten Sjuktransportavdelningen på dörren. Den togs bort efter några år. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Bårarrangemang i Internationalambulanser C100 som levererades i maj 1963. Här MA56848, bil nr 26. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Malmös fordon i modell Malmös fordon i modell Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Ambulans nr 26 levererades i mars 1965 och byggd på Internatio- nal chassi C1000 -64. Bilen fick senare nr 57 och 957. Slopad 1977. Reg-nr MA86126/GMB206. Foto via Claus Christensen.
Fler motorfordon finns här
Läkar- och akutbilar
Djurambulanser
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Bildsidor Vissa bilder är klickbara. När dessa aktiveras öpp- nas en bildsida i pdf med fler bilder över det aktu- ella fordonet.
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stadsarkiv
Brandförsvaret Brandfordon Brandfordon Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Ambulansstation Kommunen Kommunen Ambulansstation Fordon 1994 - 2005 Fordon 1994 - 2005 Fordon 1950 - 2005 Fordon 1950 - 2005 Fordon 1966 - 1993 Fordon 1966 - 1993 Fordon 1903 - 1992 Fordon 1903 - 1992