All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Bilder från förr
SUF SUF Om Eslöv Københ. Brandv. Museum Københ. Brandv. Museum Om Kävlinge Om Lund
Museiverksamheten... 
Om Malmö
Museiverksamheten på nätet består av några allmänna informationssidor enligt navigerings- knapparna på den röda listen ovan. Varje sida har sedan i vänstra kolumnen, och ibland också i högra kolumnen, knappar som leder till sidor enligt knapptexten. Dessa sidor kan i sin tur också ha ett antal knappar som leder till andra sidor. Som komplement till sidorna finns pdf-filer. Dessa används när det till exempel finns ett större antal bilder om en specifik brandstation, ett specifikt fordon eller liknande. När det gäller fordon kallas dessa filer Fordonskort. Även förteckningar och listor finns i pdf-format och dessa kallas fram genom att klicka på en markerad textrad eller ikon. Senare avser vi även lägga upp kortare filmavsnitt. Dessa kommer då att kunna öppnas i egna fönster. Huvudindelningen omfattar kommunerna med kort beskrivning och oftast karta, kommunernas brandförsvar före samgåendet i Räddningstjänsten Syd, spruthus och brandstationer, fordon inkl. hästar, organisation och personal. Under Bilder från förr visar vi bilder från olika händelser inom varje kommun. I rutan till vänster kan man klicka på den kommun man är särskilt intresserad av. Det finns även knappar, under Länkar, för närliggande organisationer och föreningar. Slutligen finns det några knappar för information, frågor om sådant som berör brandväsendet samt vad som kan finnas i bokhyllan. Malmö, Eslöv och Burlöv har haft egna eller landstingsägda ambulanser. Dessa tas med i lämp- lig omfattning. Malmö Brandkår startade transporter redan 1955 motsvarande dagens färdtjänst. Dessa trans- porter fanns med i räddningsplaner från början av 1960-talet, varför de finns med under Malmö. Färdtjänsten följde med in i Räddningstjänsten Syd. Under 2014 återtog Malmö stad verksam- heten. 
Om Lund Lund Lund Om Kävlinge Om Eslöv Om Malmö Om Burlöv Om Burlöv Eslöv Eslöv Kävlinge Kävlinge Malmö Malmö Burlöv Burlöv Brandhistoriska Sällskapet Brandhistoriska Sällskapet Vad betyder ordet? Vad betyder ordet? Arbetsam Arbetsam Brandmuseet Storgöteborg Brandmuseet Storgöteborg I bokhyllan I bokhyllan Räddningstjänsten Syd Räddningstjänsten Syd Malmös fordon i modell Malmös fordon i modell Om oss...
Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd (MVRS) stiftades 2007 som en paraplyorgan- isation för den museala verksamheten inom Räddningstjänsten Syd. Sedan 1998 finns Malmö Brandkårs Museiförening (MBMF). Denna förening bildades för att tillvarata all den rekvisita som fanns och visades vid brandkårens 100-årsjubileum 1994. Det fanns då en mindre lokal i källaren under vagn-hallen mot Brandmästaregatan, som vi fick inre- da till ett museum. Styrelsen för MBMF tog på sig att administrera MVRS inledningsvis men hop-pas efter hand kunna få med funktionärer från andra kommuner inom förbundet.
Verka med oss...
Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd (MVRS) skapade i mars 2013 denna webb-plats för att kunna delge medarbetare inom Räddningstjänsten Syd men också kolleger i branschen samt andra, utomstående intresserade, den brandförsvarshistoria som förbundets medlems- kommuner genomgått genom tiderna. Det är MVRS’ förhoppning att vi blir fler att verka i Brandmuseum på nätet. Det gäller både verk- samma inom förbundet och de utomstående som genom sitt intresse vill hjälpa till. Brandmuseum på nätet är ett levande dokument som i olika omfattning kompletteras, justeras och utvecklas. Är du eller ni intresserade av att verka i MVRS’ vidareskapande av Brandmuseum på nätet, kan kontakt tas med någon av nedanstående funktionärer. namn och adresser.
Kontakta oss...
Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd (MVRS) som skapade denna webbplats, har tillsvidare följande funktionärer: Ordförande Per Mauritzson per.mauritzson@rsyd.se Sekreterare, museiansvarig Kenneth Ekberg kenneth.ekberg@rsyd.se Kassör, webbansvarig Lars-Owe Göthe lars-owe.gothe@rsyd.se Vi jobbar ideellt vilket innebär att vi kan vara svåra att nå på telefon. Vi föredrar därför inled- ningsvis att bli kontaktade per e-post. Kontakt direkt med webbansvarige kan göras på kontakt@brandmuseumrsyd.se Önskemål om att besöka brandmuseet i Malmö: brandmuseum@brandmuseumrsyd.se eller på telefon/or by phone +46 (046) 540 51 95. Välkommen att kontakta oss! Welcome calling us!
Malmö Friv. brandkår Malmö Friv. brandkår
Digitalt brandmuseum sedan 2013.
Analogt brandmuseum sedan 1998.
Malmö Brandmuseum Malmö Brandmuseum Simonstorps brandmuseum Simonstorps brandmuseum Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Museet är obemannat. Vänligen beställ tid här. The Museum is unmanned. Please book time here.