Stationsbyggnaden tillhörde en gård som låg på området där utställningen skulle ar- rangeras. Den omändrades inför brandvaktens start i sep- tember 1912 och fick expedi- tion, logement, stall och foder- kammare och uppställnings- plats för handkraftsprutan och den nya brandbilen. Åtta man ur Södra brandstatio- nen bemannade brandvakten till att börja med. I januari 1914 anställdes tio nyrekryte- rade brandsoldater för att be- manna stationen tillsammans med befäl. Dessa fick en sär- skild utbildning, inte bara på bilen utan på att uppföra sig på ett sätt som gjorde denna rullande reklampelare till ett positivt inslag i utställningen, där den rullade fram. Ovan: J. Lindh. Nedan: Lars-Owe Göthe
Foto: Via Sven Rosborn
Bakgrund...
Sofielund började byggas 1897 som en ut- omgränsbebyggelse inom Västra Skrävlin- ge socken med direkt angränsning till Mal- mö stad. 1896 blev Sofielund ett municipal- samhälle (fick namnet Sofielundshusen) inom Västra Skrävlinge landskommun och församling. 1903 började man planera för bredare gator, egen kyrka (förutom socken- kyrkan) och saluhall. Men ingenting hände och 1910 gick både kommun och municipalsamhälle i förhand- ling med Malmö stad om samgående, vil- ket också skedde 1911. Vid Västra Skrävlinges (socken-) kyrka fanns ett spruthus och kanske också vid skolan i Sofielundsområdet.   Sprutorna togs omhand av Malmö Brand- kår som placerade den bästa i spruthuset vid Västra Skrävlinge kyrka och den andra i ett trädgårdsmästeri i Västra Kattarp (se 19 - 21).
Södra brandstationen 1911 - 1916 Carl Gustafs väg - Södra Förstadsgatan.
Depåer, spruthus, sprutstationer och brandstationer från 1911 (18 - 20)
Den nya brandstationen invigdes 1911 sedan Sofielunds municipalsamhälle och Västra Skrävlinge socken inkorporerats med Malmö. Stationen förlades i en byggnad som använts av Spårvägsbola- get och där även polisen hade lokaler. Utrustningen bestod av en handkraftspruta från 1894 som tidi- gare ingått i huvudstationens arsenal. Sofielunds brandkår lämnade efter sig två handkraftsprutor. Den bästa placerades i ett spruthus vid Västra Skrävlinge kyrka och den andra sannolikt i spruthuset vid Västra Kattarps egnahem. Foto: Börje Persson Malmö Brandkårs arkiv.
Baltiska brandstationen  1913 - 1914 Baltiska Utställningen, nuvarande Pildammsparken.
Expeditionsdelen av Baltiska brandsta- tionen finns fortfarande kvar 2014 och används som friluftsdagis. Den del som finns kvar syns till vänster på högra bilden.
Spruthus Västra Skrävlinge  1911 - 1927 Västra Skrävlinge kyrka, vid muren. Äldre handkraftspruta från Sofielunds municipal- samhälle placerades här när kommunsammanslagningen skedde 1911.
Kvarterer där Södra brandstationen låg. Möllevångstorget längst upp till höger. Johannesskolan längst till vänster. Allmänna sjukhu- set i bildens nederkant. Södra Förstadsgatan diagonalt genom bil- den. Vykort.
Brandbilen M419 levererades i april, innan utställningen öppnandes och den bemanna- des med extra personal från huvudbrandstationen, som anställdes i början av året. Bilen offererads Malmö Brandkår i september 1914 varefter den köptes in. Bilen fick nytt registreringsnummer M394 år 1916.
Från Ludwigsbergs Werkstads AB lämnades dels en hästdragen fyrhjulig motorspruta på 800 l/min och dels en ångspruta på 500 l/min till utställningens förfogande. Hen- rikssons Sprutfabrik AB lämnade en motorspruta på 1000 l/min och Allmänna Brand- redskapsaffären ställde en avbröstbar 25 m stege till utställningens förfogande. Denna placerades, enligt vissa källor, på den brandautomobil som Scania-Vabis AB ställde till förfogande.     Enligt Scania-Vabis specifikation nr 132 levererades bilen med en 22 m stege. Detta bekräftas också av samtida foton. Först några år senare skaffades en 25 m stege typ Stockholm. Den hästdragna motorsprutan kan ha varit den som här poserar utanför Malmö brand- station och som sägs ha levererats till Svalövs brandkår 1916. Okänd fotograf.
Överlämnandet av Sofielunds brandkår tillMalmö Stads brandkår 1911. Platsen är sydvästra hörnet av folkskolans gård. Malmö brandkårs mu- sikkår till vänster, därefter manskapet från Sofielund. Malmös brandsoldater till höger. I bakgrunden, vid nuvarande Spårvägsgatan, står från vänster kolsyresprutan, Sofielunds handkraftsprutor och Malmös kolsyrestege. Nuva- rande södra Sofielund i bakgrunden. Man kan till höger skymta bommarna för Malmö - Ystads Järnväg. Okänd fotograf.
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka
Malmö Stad
I samband med att Baltiska Utställningen anordnades i Malmö beslöt stadens brandväsen att inrätta en brandstation på området. I september 1912 placerades tre nattvakter i en lantgård inom det inhängnade utställningsområdet. Styrkan utökades till en korpral, en vicekorpral och fyra brandsoldater från början av 1913. Bygg- naden ändrades om till brandstation med plats för eldsläckningsattiraljen, vilken då bestod av en red-skapskärra med två brandposthuvuden, 300 m 65 mm slang på rulle, strålrör och skarvstegar. Från 1 januari 1914 ökades manskapet till två befäl och 16 man samt två hästar. Stadsfullmäktige förutsatte att utställare inom brand- skyddsområdet skulle ställa utrustning till förfogande. Så blev också fallet.
Pris: 27.070 kr Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten 1 - 16 Kommunen Kommunen 1 - 16 Fordonen Fordonen 17 17 21 - 23 21 - 23 24 - 29 24 - 29 30 - 36 30 - 36 Övningsplatser Övningsplatser
Stationerna:
Baltiska brandstationen Baltiska brandstationen