All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Stationsbyggnaden till- hörde en gård som låg på området där utställ- ningen skulle arrange- ras. Den omändrades inför brandvaktens start i september 1912 och fick expedition, loge- ment, stall och foder- kammare och uppställ- ningsplats för hand- kraftsprutan och den nya brandbilen. Åtta man ur Södra brandstationen beman- nade brandvakten till att börja med. I janu- ari 1914 anställdes tio nyrekryterade brandsol- dater för att bemanna- de stationen tillsam- mans med befäl. Dessa fick en särskild utbild- ning, inte bara på bilen utan på att uppföra sig på ett sätt som gjorde denna rullande reklam- pelare till ett positivt in- slag i utställningen, där den rullade fram. Ovan: J. Lindh. Nedan: Lars-Owe Göthe
Foto: Via Sven Rosborn
Bakgrund...
Sofielund började byggas 1897 som en ut- omgränsbebyggelse inom Västra Skrävlin- ge socken med direkt angränsning till Mal- mö stad. 1896 blev Sofielund ett municipal- samhälle (fick namnet Sofielundshusen) inom Västra Skrävlinge landskommun och församling. 1903 började man planera för bredare gator, egen kyrka (förutom soc- kenkyrkan) och saluhall. Men ingenting hände och 1910 gick både kommun och municipalsamhälle i förhand- ling med Malmö stad om samgående, vil- ket också skedde 1911. Vid Västra Skrävlinges (socken-) kyrka fanns ett spruthus och kanske också nå- gonstans i Sofielundsområdet.   Sprutorna togs omhand av Malmö Brand- kår som placerade den bästa i spruthuset vid Västra Skrävlinge kyrka och den andra i ett trädgårdsmästeri i Västra Kattarp (se 19 - 21).
Södra brandstationen 1911 - 1916 Carl Gustafs väg - Södra Förstadsgatan.
Depåer, spruthus, sprutstationer och brandstationer från 1911 (18 - 20)
Den nya brandstationen invigdes 1911 sedan Sofielunds municipalsamhälle och Västra Skrävlinge socken inkorpo- rerats med Malmö. Stationen förlades i en byggnad som använts av Spårvägsbolaget och där även polisen hade lokaler. Utrustningen bestod av en handkraft- spruta från 1894 som tidigare ingått i huvudstationens arsenal. Sofielunds brandkår lämnade efter sig två handkraftsprutor. Den bästa place- rades i ett spruthus vid Västra Skräv- linge kyrka och den andra sannolikt i spruthuset vid Västra Kattarps egna- hem. Foto: Börje Persson Malmö Brandkårs bildarkiv.
Baltiska brandstationen  1913 - 1914 Baltiska Utställningen, nuvarande Pildammsparken.
Expeditionsdelen av Baltiska brandstationen finns fort- farande kvar 2014 och används som friluftsdagis. Den del som finns kvar syns till vänster på högra bilden.
Spruthus Västra Skrävlinge  1911 - 1927 Västra Skrävlinge kyrka, vid muren. Äldre handkraftspruta från Sofielunds municipal- samhälle placerades här när kommunsammanslagningen skedde 1911.
Kvarterer där Södra brandstationen låg. Möllevångstorget längst upp till höger. Jo- hannesskolan längst till vänster. Allmänna sjukhuset i bildens nederkant. Södra För- stadsgatan diagonalt genom bilden. Vykort.
Brandbilen M419 levererades i april, innan utställningen öppnandes och den bemannades med extra perso- nal från huvudbrandstationen, som anställdes i början av året. Bilen offererads Malmö Brandkår i september 1914 varefter den köp- tes in. Bilen fick nytt registreringsnummer M394 år 1916.
Från Ludwigsbergs Werkstads AB lämna- des dels en hästdragen fyrhjulig motor- spruta på 800 l/min och dels en ång- spruta på 500 l/min till utställningens förfogande. Henrikssons Sprutfabrik AB lämnade en motorspruta på 1000 l/min och Allmänna Brandredskapsaffären ställde en avbröstbar 25 m stege till ut- ställningens förfogande. Denna place- rades, enligt vissa källor, på den brand- automobil som Scania-Vabis AB ställde till förfogande.        Enligt Scania-Vabis specifikation nr 132 levererades bilen med en 22 m ste- ge. Detta bekräftas också av samtida fo- ton. Först några år senare skaffades en 25 m stege typ Stockholm. Den hästdragna motorsprutan kan ha varit den som här poserar utanför Mal- mö brandstation och som sägs ha leve- rerats till Svalövs brandkår 1916. Okänd fotograf.
Överlämnandet av So- fielunds brandkår till Malmö Stads brandkår 1911. Platsen är syd- västra hörnet av folk- skolans gård. Malmö brandkårs musikkår till vänster, därefter manskapet från Sofie- lund. Malmös brand- soldater till höger. I bakgrunden, vid nu- varande Spårvägsga- tan, står från vänster kolsyresprutan, Sofie- lunds handkraftspru- tor och Malmös kol- syrestege. Nuvarande södra Sofielund i bak- grunden. Man kan till höger skymta bom- marna för Malmö - Ystads Järnväg. Okänd fotograf.
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka
Malmö Stad
Fordonen Färdtjänsten Ambulansen 1-16
Stationerna:
Brandförsvaret 17 21-23 24-28 29-36 Brandförsvaret Ambulansen Färdtjänsten Fordonen 1-16 24-28 21-23 29-36 17
I samband med att Baltiska Utställningen anordnades i Malmö beslöt stadens brandväsen att inrätta en brandstation på området. I septem- ber 1912 placerades tre nattvakter i en lantgård inom det inhängnade utställningsområdet. Styrkan utökades till en korpral, en vicekorpral och fyra brandsoldater från början av 1913. Byggnaden ändrades om till brandstation med plats för eldsläckningsattiraljen, vilken då bestod av en redskapskärra med två brandposthuvuden, 300 m 65 mm slang på rulle, strålrör och skarvstegar. Från 1 januari 1914 ökades manska- pet till två befäl och 16 man samt två hästar. Stadsfullmäktige förutsatte att utställare inom brandskyddsområdet skulle ställa utrustning till förfogande. Så blev också fallet.
Pris: 27.070 kr Kommunen Kommunen Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem