Övningshus och övningsplatser
Huvudbrandstationen 1894 - 1975 Drottninggatan När brandstationen byggdes in- rättades en särskild övningsdel i västra gaveln på stora redskaps- huset. Den var föremål för stän- diga förändringar genom åren. Den försvann när brandstationen byggdes om på sjuttiotalet. 1977 togs övningsplatsen Barbara på Spillepengen i bruk.
Efterhand     som     eldsläckningsutrustningen förfinades,     sofistikerade     steganordningar togs   i   bruk   och   rökdykarutrustning   inköptes, krävdes    övningar    för    att    kunna    använda utrustningen    på    ett    säkert    sätt.    Då    kunde man   inte   ta   allmänhetens   byggnader   i   an- språk utan det krävdes ett eget övningshus. Övningshuset   som   var   en   del   av   brandsta- tionens redskapshus var anpassat för fa- sadklättring med hakstegar, träning i använ- dande av livräddningsseglet, resning av den mekaniska   stegen.   Rökövningarna   genom- fördes    till    en    början    i    källaren    under    red- skapshusets    östra    gavel.    Senare    byggdes övningshuset   om   så   att   man   kunde   elda   i bottenplanet   och   få   röken   att   stiga   upp   i   hu- set.    Nedan    ses    utförandet    på    fyrtiotalet. Övning med livlinor.
Här genomförs en omfattande övning med kårens olika stegtyper. Året är 1901.
Bakgrund...
Malmö Stad
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Övningshusen vid Zenithgatan och Pildammsskolan ca 1949 - 1966   Parallellt med huvudbrandstationens övningshus fanns två övningshus ute i staden. De låg vid Zenithgatan/Rörsjöskolan och på Pildammsskolans skolgård. Dessa hus användes av olika frivil- ligorganisationer, civilförsvaret och frivilliga brandkåren. I brandkårens regi genomfördes även övningar med olika grupper inom allmänheten, exempelvis skolungdomar. Hela övervåningen och halva nedre våningen (innanför de två närmsta fönstren) var övningsut- rymmen. Bortre delen av nedre planet var redskapsförråd och toaletter. Ett trapphus förband vå- ningsplanen. Byggnaderna kom till under slutet av fyrtiotalet och revs omkring 1958 (Pildamms- skolan) och 1966 (Zenithgatan), enligt obekräftade källor. Ytterligare ett hus sägs ha legat vid Kontinentaljärnvägen i höjd med Sorgefrivägen men detta användes för brandmannautbildning och brann upp vid en alltför häftig påtändning!
Övningsplatsen Barbara   1979 -  Spillepengen
I samband med ombyggnaden av huvudbrandsta- tionen försvann brandkårens enda egentliga öv- ningsplats. Efter att Hälsovårdsnämnden nekat brandkåren att uppföra ett mindre övningsfält i an- slutning till Heleneholmsstationen blev bristen på övningsplatser akut. 1977 ansökte man hos AMS om bidrag till en förstudie och därefter fick man yt- terligare anslag som tillsammans med medel från kommunen resulterade i uppförandet av övnings- platsen Barbara vid Spillepengen i nordöstra Mal- mö. Den invigdes 1979. Övningsplatsen har ge- nom åren förändrats och anpassats till ändrade scenarier i samhället. Brand i naturgas, trafikolyc- kor, Öresundsbron och Citytunneln är några exem- pel på områden där fördjupad övning krävt föränd- ringar på övningsplatsen. Barbara är en av Rsyds tre övningsplatser. De and- ra är i Lund och Löddeköpinge.
Bilden är tagen 1993. Det är sent på dagen, varför det inte finns någon verksamhet. Foto: Lars-Owe Göthe
Att öva med livräddningsseglet krävde många medverkande. För att kunna ta bilden har den räddade hängts fast i en lina.
Station Heleneholm När Heleneholmsstationen projek- terades i början av 60-talet fanns det med en övningsplats med torn. Övningstornet byggdes men i öv- rigt stoppade stadens hälsovårds- myndigheter planen på övnings- fält. En mindre byggnad uppför- des dock. Tornet användes för öv- ningar på hög höjd. Det revs 1988 för att ge plats för uppställnings- platser åt färdtjänstfordonen.
Bilden är tagen om- kring 1950. Malmö brandkårs arkiv.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten 1 - 16 Kommunen Kommunen 1 - 16 Fordonen Fordonen 17 17 18 - 20 18 - 20 21 - 23 21 - 23 24 - 29 24 - 29 30 - 36 30 - 36
Stationerna: