All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Depåer, spruthus, sprutstationer och brandstationer från 1915 (21 - 23)
Limhamns brandstationen 1915 - 1995 Idrottsgatan 1 - Limhamnsvägen, före 1915 Ö Hamngatan - Öresundsgatan. Togs i bruk 1901 i Limhamns köping då den ersatte ett spruthus vid Tegnér- skolan i NO hörnet Tegnérgatan - Rundelsgatan (efter 1915 Gamla gatan). Byggdes om 1936 till i stort sett nuvarande utseende. Stängdes i februari 1995 och verksamheten flyttade över till den nya station Hyllie vid Annetorpsvägen 4 intill Hyllieby.
Limhamn var ursprungligen ett fiskelä- ge i Hyllie socken. Brandförsvaret i soc- knen var inte så väl utformat men 1852 beslöt kyrkan att skaffa en brandspruta. Denna placerades i ett skjul intill kyrkan i Hyllie by. Det fanns dock vissa villkor som skulle uppfyllas för att den skulle få användas. Kyrkoherden eller av honom utsedd ställföreträdare skulle vara på plats och kontrollera att sprutan använ- des på ett korrekt sätt och att den inte skadades. 1873 bildades Cementbolaget och fler företag flyttade in i kommunen. Långt dessförinnan hade olika intressenter bedrivit kalkbrytning i området. Så små- ningom började andra fabriker flytta in vilket skapade en hög brandbelastning.   Verksamma i Limhamn ansåg att det tog för lång tid att ta sprutan från kyrkan i Hyllie by till Limhamn och föreslog där- för att man skulle skaffa en egen spruta. Ett spruthus byggdes på Strandmarken No 26, i hörnet av Rundelsgatan (nu Gamla gatan) och Tegnérgatan, intill Tegnérskolan. I spruthuset placerades den nya sprutan 1876. Rundelsgatan kan ha hetat Bruksvägen vid den tiden. Osäkert när man ändrade till Rundels- gatan. På det slitna vykortet ovan syns det gamla vitmenade spruthuset strax t.v. om järnvä- gen. Samhället byggdes ut. Limhamn blev municipalsamhälle 1886 och två år se- nare fick Limhamns fiskeläge sin första brandordning. Hyllie kyrka revs 1889 och en ny invigdes halvvägs mellan Hyl- lie by och Limhamn. Förtagarna kallade till rådslag och med stöd från Limhamns starke man R F Berg på Cementbolaget beslöts att man skulle anskaffa fler och större sprutor. För att få plats med des- sa erbjöds man en tomt av Cementbo- laget och en ny brandstation uppfördes 1900 för att tas i bruk 1901. Den place- rades i hörnet av Östra Hamngatan (nu Idrottsgatan) och Öresundsgatan (nu Limhamnsvägen). 1906 bildades Limhamns köping och nu flyttades kommunens centrum från Hyl- lie by till Limhamn. Året därpå avled R F Berg. 1912 börjad Shell anlägga oljecisterner på norra delen av ön. Tillväxten var så stor att man 1915 gick i förhandling Mal- mö om sammanslagning, vilken skedde vid årsskiftet 1915/16. 1916 övertog Malmö Brandkår Limhamns brandkår. 
Limhamns brandstation 1935. Stationen har fått sin första brandautomobil, en Presto Ste- wart som levererades 1922. Foto: Otto Ohm /Malmö Brandkårs bildarkiv.
Limhamns brandstation 1938. Byggnaderna fick en genomgripande ombyggnad 1936/37 och endast den gamla huvudbyggnadens stomme finns kvar. Det är flygelbyggnaden mot Lim- hamnsvägen. Den fick behålla en port, vilken senare plockades bort och ersattes av ett urtag i byggnaden för fotgängare, när Limhamnsvägen breddades. Också denna bild är tagen av Edward Rosengren (1887-1957), som dock valt att stanna kva på marken den här gången. Ur Limhamns Museiförenings arkiv.
Limhamns brandstation 1922. Huvudbyggnaden hade tre portar mot Limhamnsvägen. Mot Idrottsgatan fanns en tvärbyggnad och inne på gården ett slangtorn i trä. Där fanns även några mindre byggnader. Bilden är tagen av Edward Rosengren (1887-1957), uppklättrad i Kolsyrefabrikens torn.
Limhamns brandstation 1921. Cementbolagets förmansbostäder har ett ganska karaktäris- tiskt utseende. De är två hus om två lägenheter var. En av byggnaderna syns på bilden till höger om brandstationen. Liksom bilden överst är denna tagen av Edward Rosengren (1887-1957), som nu har klättrat upp i en av cementfabrikens skorstenar. (Malmö-Limhamns Järnväg 1889 - 1989).
Bakgrund...
Slangtornet i trä fälldes i samband med ombygg- naden av brandstationen 1936. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Rivning av gamla slangtornet
Spruthuset Strandmarken No 26 Limhamns brandstation 1906
Limhamns brandstation 1971. Byggnaderna har renoverats några gånger genom åren. När bilarna blev större byttes träportarna ut mot rullportar i metall. Längs Valborgsgatan place- rades ett plåtgarage i vilket specialfordon och på slutet också maskinstegen placerades. Kå- ren lämnade stationen i februari 1995 för den modernare stationen vid Annetorpsvägen, in- till Hyllieby. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Karta över Limhamns brandstation 1906 i kv. Laxen (efter 1916 kv. Brunfisken). Grafik Lars-Owe Göthe.
Karta från 1903 över Limhamns gamla sprut- hus från 1876. Spruthuset ersattes 1901 av en ny brandstation. Grafik Lars-Owe Göthe.
Hyllie skolas förråd som även innehöll spruthus åren 1916 - 1927. Foto och grafik: Lars-Owe Göthe 2012
Limhamns brandstation några år efter invigningen. Bakom huvudbyggnadens östra port stod en ångspruta Ludwigsberg No 7A, apterad för hästpar och med seldonen hängande i taket. De båda fönstren som släpper igenom solljuset ovan är de fönster som har vädringsdelarna öppna på bilden ovanför. Bild från Malmö Brandkårs arkiv.
Västra Kattarps spruthus 1919 - 1924 Inom Västra Kattarps Egnahem placerades en mindre handkraftspruta i ett trädgårds- mästeri.
Hyllie spruthus 1916 - 1927 Invid Hyllie skola och boställe i Hyllie by. Finns kvar 2012 som förråd till skolan. Byggna- den innehöll från början också utedass för lärare och elever, ved- och koksförråd samt brygghus (tvättstuga). Se ritning t.h.
Här finns en pdf-fil  med fler bilder från  brandstationen. Limhamns spruthus 1876
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka
Malmö Stad
Fordonen Brandförsvaret Ambulansen Färdtjänsten 1-16
Stationerna:
17 18-20 24-28 29-36 Brandförsvaret Ambulansen Fordonen Färdtjänsten 1-16 17 24-28 29-36 18-20 Kommunen Kommunen Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem