Depåer, spruthus, sprutstationer och brandstationer från 1915 (24 - 29)
Bulltofta brandstationen (nr 1) 1946 - 1966 Staffanstorpsvägen Bulltofta flygfält. Togs i bruk i juli 1946 i före detta F10´s segelflyghangar och två andra bygg- nader sedan flottiljen lämnat Malmö för Barkåkra i Ängelholm. Stängdes 1966 och stationen flyttade österut till andra sidan flygfältsgrän- sen, Bulltoftagården, intill stadens vattenverk.
Kring   andra   världskrigets   utbrott   1939   beslöt Sverige   att   bl   a   förstärka   flygvapnet   med   ett antal   nya   flygflottiljer.   En   av   dessa,   Skånska flygflottiljen   F10   förlades   provisoriskt   till   Bull- tofta   flygfält   i   Malmös   nordöstra   utkant.   norra   sidan   av   flygfältet,   långt   från   den   civila flygstationen,   byggdes   tre   hangarer   för   jakt- divisionerna   och   en   hangar   för   segelflygpla- nen.   Dessutom   flyttades   en   äldre   civil   han- gar   från   fältets   södra   sida   och   placerades intill   F10´s   hangarsområde.   Flygverkstaden inrymndes   i   en   annan   civil   hangar   på   den civila   sidan   av   fältet.   Kansli,   mäss,   bered- skapslogement   och   andra   byggnader   upp- fördes    kring    hangarerna.    Övriga    logement liksom   matsal   etc.   placerades   i   bostadsbe- byggelsen    i    Kirseberg    strax    nordväst    om fältet. Brandberedskapen   vet   vi   inte   mycket   om. Endast   vid   enstaka   beskrivningar   av   have- rerade,    allierade    flygplan    nämns    flottiljens brandbil.    Den    civila    flygstationen    fick    sin första    egentliga    brandbil    1941.    Se    fotot nedan. När    de    allierade    flygstyrkorna    flög    in    mot Tyskland   valde   många   skadeskjutna   plan   att nödlanda   i   Skåne   och   i   stor   utsträckning   Bulltofta.   Jaktplanen   från   flottiljen   såg   också till   att   ett   och   annat   flygplan   som   kränkte svenskt luftrum, tvingades ner på flygfältet. Några plan kraschade och fattade eld. Malmö    brandkår    skickade    ofta    Limhamns- stationen   tvärs   igenom   staden   för   att   inte äventyra beredskapen inne i centrum. I   krigets   slutskede   beslöts   att   sätta   upp   en bibrandstation   i   de   östra   stadsdelarna.   Efter freden   1945   lämnade   F10   Malmö   för   att   in- stalleras   på   den   nya   flottiljen   i   Barkåkra   norr om    Ängelholm.    Brandkåren    var    en    bland många   som   ville   utnyttja   de   tomma   lokaler- na    och    segelflyghangaren    ansågs    lämplig tillsammans med två mindre byggnader. Senare tillkom måleri och förråd. Snart   blev   det   dags   att   förse   de   nya   södra stadsdelarna   med   en   egen   brandstation.   I det   nyuppförda   bostadsområdet   Augusten- borg   tog   man   det   djärva   greppet   att   inrätta en   brandstation   i   ett   av   husens   källarvåning 1950.   Logement   och   expedition   anordnades i   lägenheter   ovanför   vagnhallen.   I   kortändan på   en   fastighet   mittemot   inrättades   ett   antal platser     för     ambulans,     redskapsbilar     och annan materiel.
Augustenborgs brandstation vintern 1980. Stationen användes då av Malmö Frivilliga Brandkårs brandvärn. Piketen 109 fasades ut samma år och ersattes av 117, släckbilen 134 blev 162 året efter och slopades 1982. Det året flyttade MFB till station Tygelsjö och Augustenborg stängdes. Foto: Christer Svensson.
1960 tog Malmö brandkår i bruk en hel ar- senal fordon för oljehamnarnas brandför- svar. En Unimog terränggående slangbil kompletterades med två skumvätskevagnar och två mobila skum-/vattenkanoner. En äldre skumvätskevagn blev reservfordon. Dessutom fanns en transportvagn för slang- länsor. Vad som saknades var uppställnings- platser för fordonen. Initialt placerades slangbilen på huvud- brandstationen medan släpen hyrdes in hos Tobaksbolaget som låg relativt nära oljehamnen. Här fanns även plats för re- servfordon.
Bulltofta brandstation (den första) ca 1952. Huvudbyggnaden, F10´s gamla hangar för segel- flygplan, hade först två skjutportar mot söder. Den hitre skjutporten ersattes i början av fem- tiotalet med två portar med vikdörrar. Den bortre skjutporten behölls och innanför den fanns från början förråd. Utrymmet ändrades senare om till måleri.
Augustenborgs brandstation omkring 1954. Stationens fordonspark, från höger: Maskinstegen nr 30, bilmotorsprutan nr 12 (här ersatt av Limhamns nr 13) och ambulans nr 24 (vars garage fanns utanför bildens vänstra kant). Malmö brandkårs bildarkiv.
Bakgrund...
En sommarbild 1960-talet. Malmö Brandkårs bildarkiv.
1962 flyttades fordonen till en kom- munägd lokal vid renhållningsverket på Spillepeng. Här huserade man tills station Norr på Hemsögatan togs i bruk 1971 och man kunde flytta dit merparten av fordonen. Några år tidigare placerades en av skumvagnarna och en kanonvagn på stationen i Limhamn för att täcka olje- hamnen ute på Ön.
Övre bilden visar besiktningsbilen nr 10 framför Vak- ten. I den byggnaden fanns också expedition, för- mansrum, kök, matrum och förläggning. Bil 10, en Nasch slopades samma år som stationen togs i bruk. Ny bil 10 blev bilmotorsprutan nr 2 (nedre bilden).
Det är för oss okänt när Oxie brandstation byggdes.
F10´s hangaranläggning omkring 1940. De tre flygande divisionernas hangarer till höger med 1. div längst bort och tre jaktplan J8 Gloster Gladiator framför 2. div hangar. 1945 var det dags att pac- ka för flytt till Barkåkrafältet i Ängel- holm. De tre stora hangarerna intogs sen av flygplanstillverkare, växtskydds- företag m. fl. Malmö brandkår tog över de tre byggnaderna inom den röda ra- men. Den bortre byggnaden hade varit hangar för segelflygplan och blev for- donsgarage. I den mittre byggnaden (med hög skorsten) höll rökskyddet till.
Oxie brandstation 1967 1967 gick Oxie kommun in i Malmö stad. Oxie hade en mindre brandstation och brandbilen överfördes till Malmö brandkår samtidigt som brandstationen avvecklades.
Bulltofta brandstation (nr 2) 1966 - 1973 Vattenverksvägen Efter att ha huserat i “provisoriska lokaler” i tjugo år byggdes en ny Bulltoftastation invid Bulltoftagården, ett stenkast från den gamla stationen och utanför flygfältsområdet. Enplanspa- viljonger utgjorde förläggning och expedition och ett enkelt garage med plåtbeklädda väggar blev vagnhall. Förutom me- deltung brandbil och ambulans garagerades bärgningsbil och regionsambulans samt, efter något år, en tung tankbil som levererades från Magirus Deutz i Tyskland. Den och togs i bruk 1967. T.h. Paviljongerna låg i den lummiga delen av gamla Bulltofta- gården. När det 1973 var dags att flytta tvärs över gatan följde barackerna med. Nedan. Även garagebyggnaden följde med till det andra stället. 
Malmö Stad
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Augustenborgs brandstationen 1950 - 1966 Station Söder, Särlagatan. 1971 - 1981 (MFB) Togs i bruk 1950 och placerades i källaren i ett nybyggt flerfamiljshus i nya stadsdelen Augusten- borg. Expedition och logement fanns i en lägenhet ovanför garaget. I källarplanet i gaveln på en fastighet mittemot fanns flera garageutrymmen för ambulans och släpfordon.
Renhållningsverket, depå 1962 - 1971 Spillepeng
Tobaksbolaget, depå 1960 - 1962 Brännögatan
Depån i Tobaksbolagets lokaler var en tillfällig lösning. Ovan syns de båda skumvätskevagnarna och en släpmotorspruta.
I renhållningsverkets lokaler ställde man även upp andra efterfordon samt MFB´s bilmotorspruta.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Garage för ambulans och släpfordon fanns i hu- set mittemot.
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten 1 - 16 Kommunen Kommunen 1 - 16 Fordonen Fordonen 17 17 18 - 20 18 - 20 21 - 23 21 - 23 30 - 36 30 - 36 Övningsplatser Övningsplatser
Stationerna:
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka