Depåer, spruthus, sprutstationer och brandstationer från 1915 (30 - 36)
Station Heleneholm      1966 - 2005 Ystadsvägen Togs i bruk i 1966 och ersatte station Augustenborg som brandstation. Dagambulanserna på huvudbrandstationen flyttade till Heleneholm. Dessa flyttades sedan till Bulltoftastationen omkring 1973. Även färdtjänsten ut- gick från Heleneholm inledningsvis men den kraftiga utökningen av for- donsparken gjorde att verksamheten flyttade in i Malmö lokaltrafiks buss- garage. Stationens verksamhet stängdes 1986 när Jägersrostationen stod klar och brandstyrkorna från Bull- tofta och Heleneholm flyttade dit i september. Åren 1986 och 1987 fungerade vagnhallen som garage för reserv- och övningsfordon. Åren 1988 - 1989 byggdes station- en om för ambulans- och färd- tjänststation. Brandkårens ambu- lansverksamhet övergick i privat regi under Region Skåne 2005 när Malmö Brandkår gick med i Räddningstjänsten Syd. Färd- tjänsten följde med, men blev kvar på stationen.
Malmö    expanderade    kraftigt    under 60-   och   70-talen   och   då   speciellt   sö- derut   och   senare   österut.   Augusten- borgs   brandstation   blev   snart   för   li- ten   och   omodern.   Det   fanns   inga   möj                     ligheter    till    utvidgning    och    beslut fattades   om   att   bygga   en   ny,   mo- dern     brandstation     i     närheten     av Augustenborg.     Den     hamnade     vid Ystadsvägen    intill    Heleneholmspar- ken,   med   bra   utryckningsvägar   mot centrum,   söderut   och   österut.   Från början    fanns    ett    övningstorn    (från vilket   fotot   till   vänster   är   taget)   men detta   fälldes   1988.   Vid   planeringen fanns   också   ett   mindre   övningsfält   i anslutning    till    Heleneholmsstationen men   detta   stoppades   till   största   de- len av Hälsovårdsmyndigheten.
Tygelsjös brandstation byggdes 1942 och bestod av en uppställningsplats med slangtorn. En brandbil av märket Chevrolet inköptes. 1950 bildade man storkommun med Bunkeflo och brand- redskapen samlades i Tygelsjö. Bunke- flo brandkår bildades. Ytterligare en uppställningsplats skapades.
Heleneholmsstationen var välbesökt i början. Här vajar norsk, dansk och USA´s flagga till- sammans med svenska flaggor. Kanske är det stationens invigning 1966. Hävaren som kom 1967 saknas. Foto från Malö Brandkårs arkiv. 
Bakgrund...
Förrutom räddningsvärnets släckbil, transportbil, depåbil och RVR-bil hystes brandkrårens reservfordon i de nya lokalerna.
Station Hyllie 1995 - Annetorpsvägen 4 Stationen skulle invigas den 1995-01-17 och omfattade brandstation, räddningscentral och SOS-central. Den kunde dock inte tas i bruk förrän en månad sena- re varför den egentliga invigningen skedde den 17 feb- ruari. Stationens specialförmåga är kemskydd och farligt gods.
Bulltoftastationerna har hela tiden an- setts vara provisoriska. Nr 1 huserade i en gammal hangar och två andra byggnader. Nr 2 huserades i ett plåtgarage som togs över efter MILA-utställningen i Malmö 1964. Ett fack förlängdes bakåt 1967 för att kunna husera en större tankbil. Träpaviljonger utgjorde för- läggning och expedition. Nr 3 tog med sig garage och förlägg- ning när den flyttades tvärs över ga- tan. Ytterligare ett plåtgarage place- rades där 1977/78. Det hade tidigare använts vid ombyggnaden av huvud- brandstationen. Det diskuterades länge att bygga nytt. Det blev dock sammanslagning med Heleneholmsstationen när man flytta- de till station Jägersro 1986.
Bulltofta brandstation (nr 3)                  1973 - 1986 (1989) Vattenverksvägen Bulltoftastationen nr 2, som togs i bruk 1966, hade hamnat helt fel, visade det sig. Malmö växte så det knakade och snart behövdes en ringväg för att klara biltrafiken. Inre ringvägen skulle pas- sera precis där brandstationen låg. Därmed var det dags för en ny station. Snett över Vatten- verksvägen, invid ett kolloniområde, fann man en lämplig plats. De “provisoriska” byggnaderna flyttades helt enkelt över gatan. 1977/78 kompletterades garagebyggnaden med ännu ett plåt- garage. Detta kom från huvudbrandstationen där det använts 1975-1977 i samband med att den stationen byggdes om. Samma år stängdes station Norr och fordonen placerades om till Bulltof- tastationen. 1986 slogs Bulltoftastationen och Heleneholmsstation ihop och placerades i nya station Jägersro. Dagambulanserna som också fanns på Bulltoftastationen stannade kvar till 1989 då de flyttade tillbaka till Heleneholm som då byggts om och anpassats till en ren ambulans- och färdtjänststa- tion. Bulltoftastationen stängdes samma år.
Malmö Stad
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Brandstation Norr 1971 - 1977 Hemsögatan I stationen garagerades storpumpen, en (senare två) 25 m hävare och tankbilen av trailertyp. Under ombyggnaden av huvudbrandstationen 1975-77 placerades stationens fordon i ett tillfäl- ligt plåtgarage framför stationsbyggnaden. När ombyggnaden var klar och fordonen återtagit platserna i stora redskapshuset, flyttades plåtgaraget ut till Bulltoftastationen. Man kunde då husera station Norrs fordon där (ena hävaren placerades på huvudbrandstationen) och statio- nen stängdes 1977.
Station Jägersro 1986 -  Amiralsgatan 110
Tygelsjö brandstation 1971 - 1998 Tyelsevägen, Tygelsjö
De två nylevererade ambulanserna 957 och 960 utanför en tämligen öde Bulltoftastation omkring 1978. Högra garagebyggnaden har precis installerats efter en tid vid huvudbrandstationen medan vänstra garagbyggnaden följde med från Bulltofta nr 2.
Under första delen av 80-talet diskuterades Malmö strategiska brandförsvar. Bulltoftastation, den tredje i ordningen av provisoriska lösningar, var helt uttjänt. Heleneholmsstationen låg plötsligt fel. Stadens tillväxt krävde annan placering. Limhamnsstationen från 1901 var liten och sliten. Från att ha planerat för gemensam station för Heleneholm- och Limhamnsområdena beslutades om samgående mellan Bulltofta och Heleneholm. Resultatet blev en ny station i Jägersro. Spe- cialförmåga är hög höjd-insats.
1971 gick Bunkeflo samman med Malmö kommun och brandkåren blev deltidskår där. Verksam- heten lades ner 1982 och stationen togs över av Malmö Frivilliga Brandkår som lämnade stationen 1998. Byggnaden finns kvar men används inte av räddningstjänsten.
Station Norr öppnades lagom till att hävaren 32 levererades. Th  tankbilen 15 och innanför vänstra por- ten står storpumpen 19. Foto: Uwe Gumpf. 
Bilden ovan. 11 km till Malmö och 5 km till Klagshamn står det på vägvisarna på detta vykort från 40-talet. Planteringen verkar ung varför stationen inte kan vara så gammal.
Bilden till vänster är från 70-talet. Austin-bilen 96 från 1953 står bakom vänstra porten och Inter- national-bilen 33 bakom den högra.
Station Öster 1998 - 2009 Industrigatan 8-10 1998 stängdse stationen i Tygelsjö. MFB och räddningsvärnet flyttade till Malmö Lokaltrafiks lokaler vid Industrigatan. De nya stadsbus- sarna med gasdrift fick inte garageras inomhus och ytor i bussgaraget frigjordes. Det hörn av garaget som färdtjänsten tidigare hade ut- nyttjat blev ledigt och en station med räddningsvärnets fordon och reservfordon inrättades. MFB´s veteranbilar fick också plats. I anslut- ning till garaget fanns också ett civilförsvarsförråd.
Under slutet av 70-talet diskuterades en sammanslagning av styrkorna i Lim- hamn och Heleneholm. Limhamnssta- tionen var gammal (från 1901) och all- deles för liten.Parallet funderade man på hur man skulle lösa problemet med Bulltoftastationen. En ny station i sö- der föreslogs kombineras med en SOS- central i SOS-Alarms regi. En första lösning var att slå samman Bulltofta med Heleneholm vilket resul- terade i att en ny station stod klar vid Jägersro 1986. Den placerades vid Amiralsgatan med nära till Inre Ring- vägen, de stora bostadsområdena i Rosengård och Höja samt affärs- och industriområdena kring Jägersro och Fosie. Insatsområdet innefattade ock- så jorbruksbygd.
Efter att från början ingå i en plan för sam- gående mellan srtationerna i Limhamn och Heleneholm blev Limhamn satt åt sidan när station Jägersro beslutades. 1986 slogs styr- korna på Bulltofta- och Heleneholmsstatio- nerna ihop och placerades i den nya statio- nen Jägersro. Ny staion för Limhamn skulle även innehål- la lokaler för SOS-Alarm och stationen slkul- le placeras i närheten av Öresundsbron och nya stadsdelen Hyllievång.
Ett flygfoto taget en tid efter det statio- nen tagits i bruk. Från vänster kök och matplats med uteplats, kontor och loge- ment, vagnhall. Längst bort träningshall. Senare förlängdes logementsbyggnaden fram till vagnhallens framsida.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Heleneholmsstationen hade från början ett öv- ningstorn i fem våningar. Bilden är från 1976. Foto från Malö Brandkårs arkiv. 
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten 1 - 16 Kommunen Kommunen 1 - 16 Fordonen Fordonen 17 17 18 - 20 18 - 20 21 - 23 21 - 23 24 - 29 24 - 29 Övningsplatser Övningsplatser
Stationerna:
Under   slutet   av   70-talet   diskuterades en   sammanslagning   av   styrkorna   Lim- hamn    och    Heleneholm.    Limhamns- stationen   var   gammal   (från   1901)   och alldeles för liten. Parallet   funderade   man   på   hur   man skulle   lösa   problemet   med   Bulltofta- stationen.   En   ny   station   i   söder   före- slogs   kombineras   med   en   SOS-central i SOS-Alarms regi. En första lösning blev att slå samman Bulltofta   med   Heleneholm   vilket   re- sulterade   i   att   en   ny   station   stod   klar vid   Jägersro   1986.   Den   placerades   vid Amiralsgatan   med   nära   till   Inre   Ring- vägen,   de   stora   bostadsområdena   i Rosengård   och   Höja   samt   affärs-   och industriområdena   kring   Jägersro   och Fosie.   Insatsområdet   innefattade   ock- så jorbruksbygd.
Malmö saknade uppställningsplatser för   specialfordon.   Dessa   fordon   var oftast   förknippade   med   hamnområ- det    och    då    speciellt    oljehamnen. Tillfälliga    lösningar    (Tobaksbolaget och   Renhållningsverket)   räckte   inte. För   att   lösa   problemet   hyrde   man   in sig   i   befintlig   byggnad   vid   Hemsöga- tan   i   hamnområdet.   Styrkan   bestod initialt    av    två    heltidsanställda.Sta- tionen   blev   slutligen   en   obemannad depå. Redan    1960    tog    Malmö    brandkår    i bruk   en   hel   arsenal   fordon   för   olje- hamnarnas   brandförsvar.   En   Unimog terränggående    slangbil    komplettera- des   med   två   skumvätskevagnar   och två    mobila    skum-/vattenkanoner.    En äldre    skumvätskevagn    blev    reserv- fordon.   Dessutom   fanns   en   transport- vagn    för    slanglänsor.    Vad    som    sak- nades     var     uppställningsplatser     för fordonen.    Temporär    lösning    var    att placerade   slangbilen   på   huvudbrand- stationen   medan   släpen   hyrdes   in   hos Tobaksbolaget   som   låg   relativt   nära oljehamnen.   Här   fanns   även   plats   för reservfordon.   1962   byttes   hyresvärd. Nu    blev    det    Renhållningsverket    vid Spillepeng    som    fick    husa    fordonen. Men    det    räckte    inte.    1967    togs    en trailerbaserad   tankbil   i   bruk,   några   år senare   en   storpump   och   en   25   m   hä- vare.   Ytterligare   en   25   m   hävare   leve- rerades 1975. En   ny   station   var   av   största   behov   och man   hyrde   in   sig   i   befintlig   byggnad vid Hemsögatan 1971.