Brandstationen 1988. Foto: Leif Bengtsson
Brandstationen 1904.
Stationens baksida, inåt gården. Här syns övnings- huset till vänster, i slutet på gymnastiksalen. Byggnaden till höger är stallet vilket blev garage när de sista hästarna lämnade kåren 1922. Övning med hakstegar till vänster och mekanis- ka stegen till höger. Vid transport hakas den me- kaniska stegen i en för- ställare där även kusken sitter. Malmö Brandkårs arkiv.
Brandstationen i Rörsjön 1894 - Kv 7 Gerda. Kungsgatan 11, senare Drottninggatan 20. Huvudbrandstationen.
Den nya brandstationen invigdes den 1 april 1894. Redskapshuset på bilden komplettera- des med en befäls- och bostadsbyggnad mot Kungsgatan. Vykort. Hit flyttade den fasta kåren från Baltzarsgatan. Vagnhallen hade tre stora portar vilka sänktes ned i golvet vid larm. Byggnaden till höger om slangtornet innehöll en verkstad och smedja och på andra våningen en gymnastiksal. Bakom vagnhallen, med fönster och dörrar mot gården var hästarnas bås och foderkammare placerade.
Vagnhallens interiör. Till vänster står kolsyrgassprutan med seldonen upphängda i taket för snabbare påselning vid larm. Höger därom står handkraftsprutan, kolsyrestegen, en ångspruta och redskapsvagnen. Bakom valven finns stallet. Dessa valv med pelare är bevarade som en del i stationens nuvarande vagnhall. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Depåer, spruthus, sprutstationer och brandstationer från 1894 Huvudbrandstationen (17)
Tjugo år senare, 1942, har paviljongernas vindsvåningar fått takkupor och andra vå- ningen på östra flygeln har fått en balkong. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Hästarna stod uppställda med huvuden mot vagnhallen. När båsen öppna- des vid larm kunde hästarna av vana gå ut till sina vagnar. Malmö Brand- kårs bildarkiv.
Brandstationen ca 1930. Vykort via Jonas Sandqvist.
Bilden från 1922 visar en av de båda paviljongerna som blev klara under året. Bilparken bestod av en alldeles nylevererad stegbil från C D Magirus och de båda brandbilarna från 1914/15 och 1916 av fabrikatet Scania-Vabis. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Inne på gården, längs Kornettsgatan, i dag Brandmäs- targatan, blev lilla redskapshuset invigt 1901. Hit flyt- tade Reservbrandkåren. Ovanpå vagnhallen fanns bo- städer och senare inrymdes även en matsal för ogifta brandsoldater. Vagnhallsstommen med valven (även på andra sidan, mot gatan), är i dag en del i en större byggnad från 1938, med gymnastiksal ovanpå. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Brandstationen i början av 1950-talet.
Brandstationen i början av 1974. Malmö Brandkårs arkiv.
I marginalen...
Brandstationen var tidigt ett populärt motiv bland vy- kortstillverkarna.
Brandstationen 1902
Brandstationen 1903.
Befälsbyggnaden åt Kungsgatan. Den innehöll från början även ett antal bostäder vilka efterhand byggdes om till kontorsrum. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Brandstationen mot Kungsgatan 1902.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Brandstationen ca 1907.
Brandstationen ca 1940.
Fasta kårens beredskapsstyrka framför stationen 1913: Från vänster förridare/tredje häst till kolsyrgasstegen, kolsyrgassprutan, ångsprutan No 7A, lilla redskapsvagnen och hand- kraftsprutan. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka
Malmö Stad
Fordonen Brandförsvaret Ambulansen Färdtjänsten 1-16
Stationerna:
18-20 21-23 24-28 29-36 Brandförsvaret Ambulansen Fordonen Färdtjänsten 1-16 24-28 21-23 29-36 18-20 Kommunen Kommunen Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem