Brandstationen 1988. Foto: Leif Bengtsson
Brandstationen 1904.
Stationens baksida, inåt gården. Här syns övningshuset till vän- ster, i slutet på gym- nastiksalen. Byggna- den till höger är stal- let vilket blev garage när de sista hästarna lämnade kåren 1922. Övning med hakstegar till vänster och meka- niska stegen till höger. Vid transport hakas den mekaniska stegen i en förställare där även kusken sitter. Malmö Brandkårs arkiv.
Brandstationen i Rörsjön 1894 - Kv 7 Gerda. Kungsgatan 11, senare Drottninggatan 20. Huvudbrandstationen.
Den nya brandstationen invigdes den 1 april 1894. Redskapshuset på bilden komplettera- des med en befäls- och bostadsbyggnad mot Kungsgatan. Vykort. Hit flyttade den fasta kåren från Baltzarsgatan. Vagnhallen hade tre stora portar vilka sänktes ned i golvet vid larm. Byggnaden till höger om slangtornet innehöll en verkstad och smedja och på andra våningen en gymnastiksal. Bakom vagnhallen, med fönster och dörrar mot gården var hästarnas bås och foderkammare placerade.
Vagnhallens interiör. Till vänster står kolsyrgassprutan med seldonen upphängda i taket för snabbare påselning vid larm. Höger därom står handkraftsprutan, kolsyrestegen, stora ångsprutan och redskapsvagnen. Bakom valven finns stallet. Dessa valv med pelare är bevarade som en del i stationens nuvarande vagnhall. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Depåer, spruthus, sprutstationer och brandstationer från 1894 Huvudbrandstationen (17)
Tjugo år senare, 1942, har paviljongernas vindsvåningar fått takkupor och andra våningen på östra flygeln har fått en balkong. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Hästarna stod uppställda med huvuden mot vagnhallen. När båsen öppnades vid larm kunde hästarna av vana gå ut till sina vagnar. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Brandstationen ca 1930. Vykort via Jonas Sandqvist.
Bilden från 1922 visar en av de båda paviljongerna som blev klara under året. Bilparken bestod av en alldeles nyle- vererad stegbil från C D Magirus och de båda brandbilarna från 1914/15 och 1916 av fabrikatet Scania-Vabis. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Inne på gården, längs Kornettsgatan, i dag Brandmäs- targatan, blev lilla redskapshuset invigt 1901. Hit flyt- tade Reservbrandkåren. Ovanpå vagnhallen fanns bo- städer och senare inrymdes även en matsal för ogifta brandsoldater. Vagnhallsstommen med portvalven (från 1922 även på andra sidan, mot gatan), är i dag en del i en större byggnad från 1938, med gymnastik- sal ovanpå. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Brandstationen i början av 1950-talet.
Brandstationen i början av 1974. Malmö Brandkårs arkiv.
I marginalen...
Brandstationen var tidigt ett populärt motiv bland vy- kortstillverkarna.
Brandstationen 1902
Brandstationen 1903.
Befälsbyggnaden åt Kungsgatan. Den innehöll från början även ett antal bostäder vilka efterhand byggdes om till kontorsrum. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Brandstationen mot Kungsgatan 1902.
Brandstationen ca 1907.
Brandstationen ca 1940. År 1946 byttes de tre kraftiga portarna, som fälldes ned i golvet vid öppnande, ut mot fem nya vikportar. 1951 byttes portarna ut i lilla redskapshuset.
Fasta kårens beredskapsstyrka framför stationen 1913: Från vänster förridare/tredje häst till kolsyrgasstegen, kolsyrgassprutan, ångsprutan No 7A, lilla redskapsvagnen och handkraftsprutan. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Malmö Stad
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Informationsskylt i vagnhallen. Utryckande enheter och “Vad gäller larmet?” Även information om öppna/stäng- da broar (nedre raden). Placerad på nordöstra väggen. Foto från Malmö brandkårs bildarkiv.
Befälsbyggnaden mot Kungsgatan 1940.
Övning med skarvstegar på inre gården slutet 40-talet.
Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten 1 - 16 Kommunen Kommunen 1 - 16 Fordonen Fordonen 18 - 20 18 - 20 21 - 23 21 - 23 24 - 29 24 - 29 30 - 36 30 - 36 Övningsplatser Övningsplatser
Stationerna:
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brand- väsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka