Rådhuset 1602 - 1665 Kv 47 S:t Knut
Rådhuset 1666 - 1740-talet Kv 47 S:t Knut
Rådhuset, så som det såg ut 1546 - 1813. Uppmätningsritning från 1809, inför ombyggna- den 1813. Riksarkivet.
Depåer, spruthus, sprutstationer och brandstationer från 1602 (1 - 16)
S:t Petri kyrka. Krämarkapellet, nuvarande dopka- pellet. Foton: Lars-Owe Göthe
S:t Petri kyrka  1780 - 1831
Rådhuset 1740-talet - 1780 Invid Kompanigatan, där “bysvennerna” (stadstjänarna) bodde.
F.d. Latinskolan  1831 - 1868 Själbodgatan - Djäknegatan i sydöstra hör- net av S:t Petri kyrkogård. Byggnaden togs över 1828 och byggdes om till sprutstation. Någon källa menar att man tog upp en port på framsidan och en på baksidan medan en annan källa nämner att fönstren ersatte på framsidan med portar för de sex avdelning- arna. Det saknas ritningar och andra doku- ment som visar spruthuset efter ombyggna- den 1831 då man fyllde igen källaren, sänk- te golvet på första våningen och delade in byggnaden i sex rum. Beskrivningar i böck- er, årsberättelser och kartor över tomten S:t Petri samt animationer i Malmö 1692 ligger till grund för bilden till vänster. 1853 revs muren runt kyrkan.
Station 2 Baltzarsgatan 2 (Skjutsstallet)  1868 - 1894 Kv 63 Spinneriet. Skjutsstallbyggnaden byggdes till med 15 alnar västerut. Här samlades den mesta brandattiraljen och stationen kallades också för huvudstation. 1 oktober 1893 blev det den fasta brandkåren som huserade där till den 1 april året efter, då man flyttade till den nya stationen vid Kungsgatan 11, senare Drottninggatan 20.
Tänkbart utseende på stationsbyggandens fasad mot söder (Själbodgatan) 1831. © Grafik Lars-Owe Göthe 2017.
Hamnens sprutstation  1873 - 1903 Westra Jernvägsgatan. Byggdes för Hamnförvaltningen och hyrdes av brandväsendet. Dis- ponerades av Reservbrandkåren. Återlämnades till Hamnförvaltningen när Reservbrandkå- ren drogs in 1903. Ett spruthus finns med på karta över hamnen från 1867 men ligger då på annan plats i om- rådet. Huruvida denna fanns eller bara var planerad har inte gått att få fram.       Se även bilden till höger.
Hamnstationens fasad 1902. (c) Lars-Owe Göthe 2006
Förstädernas spruthus  1873 - 1900 Disponerades av Reservkåren. Var bemannade 1885 - 1893. Personalen hyrde rum i privat- lägenheter i närheten.
Östra Förstaden, kv 18 Svante. Östra Förstadsgatan 71, vid hörnet till Lundavägen. Södra Förstaden, kv 57 Munken. Pildamsvägen (från 1945 Rådmansgatan), nära hörnet med nuvarande Klostergatan.
Östra Förstadens spruthus. Grafik (c) Lars-Owe Göthe 2012
Depå Kirsebergs vattentorn  1873 - 1894
Kirsebergs vattentorn. Malmö Brandkårs arkiv.
Depå Östergatan 11   1873 - 1893 Kv 4 Gertrud
Depå Sjukhuset   1873 - 1893 Kv 57 Josephina, Hospitalgatan/Hjorttackegatan
Depå Rådhuset   1873 - 1893 Kv 47 S:t Knut, Kyrkogatan 38 Bemannad 1885 - 1893
Portarna har stängts, fönsterna är smutsiga och året osäkert. Bilden bör vara från tidigt 1900-tal. Foto: Hilma Rude.
Station Baltzarsgatan 
Hamnstationens fasad 1941. (c) Lars-Owe Göthe 2006
Depåstation hamnen  1940-46, 1954-65 Kv 1 Ålen. Södra Neptunigatan 2, ny adress. Logement på vinden tillkom under kriget för att husera vapenfria värnpliktiga som då ingick i luftskyddet.
Sliten byggnad på 1930-talet som dock fanns kvar när hela kvarteret Spinneriet revs på 1950- talet för Arkadenkomplexet. Bild ur Malmö Museers samlinga.
I marginalen... Malmö Rådhus 1840 Malmö Rådhus 1870
Rådhuset 1840
Rådhuset 1870
Att observera...
Revidering av tidigare tidsuppgifter har gjorts liksom tillägg för fler de- påer. Informationsunderlag har varit oli- ka årsberättelser och historiebe- skrivningar mellan 1897 och 1914. Bland dessa har olika tidsuppgifter angetts. Särskilt tidpunkt för en depås tillblivelse får därför anses vara något osäker.
Brandstationsbyggandens fasad. (c) Lars-Owe Göthe 2006
Depå S:t Petri kyrktorn  1873 - 1893
Depå Teatern   1873 - 1893 Gustav Adolfs torg/Stora Nygatan
Jämförelse S:t Petri kyrkas entré 2014 (foto Lars- Owe Göthe) med 1888 (uppmätningsritning av Lindvall & Cronsjö). Det är inte bara sprutbodens port som försvunnit. Stora fönstret över kyrkpor- ten har flyttats uppåt och porten gjorts högre.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem Malmö Stad
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Kommunen Kommunen Fordonen Fordonen 17 17 18 - 20 18 - 20 21 - 23 21 - 23 24 - 29 24 - 29 30 - 36 30 - 36 Övningsplatser Övningsplatser
Stationerna:
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brand- väsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka