Kommun, brandförsvar
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe 
Källor Lunds brandförsvar 1992 av Pia Svensson-Bengtsson Bilregistret 1937 Egna noteringar genom åren - Lars-Owe Göthe
Bilarna 317, 319, 308 och 309 i Gastelyckans brandstation 1993. Foto: Lars-Owe Göthe
Fordonen Brandstationerna Brandstationerna Fordonen Lunds Kommun
  Manskapsdragna och hästförspända sprutor, stegar och redskap samt vagnar.
  Motordrivna fordon.
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Lunds kommun. Motordrivna for- don anskaffades 1929. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del har flyttats runt på de olika stationerna men även från andra håll har begangnade fordon köpts in. Man har även sålt fordon till andra brandförsvar och rädd- ningsorganisationer. Det är inte kännt om Lunds brandkår har haft egna ambulanser. Sådana har Malmöhus läns lands- ting haft och då på egen station. På senare tid har enskilda ambulansföretag som anlitats av Regionen hyrt in sig på sta- tionen. De tas inte med här.  
Fordon 1994 - 2005
Lunds stegbilar 1929 - 1999  
1999-09-08  När Lunds nya stegbil levererats fick vi möjlighet att arrangera detta gruppfoto utanför Räddningsvärnets garage på Industri- gatan i Malmö, station Öster. Malmö Frivilliga brandkår hade då de två äldsta bilarna i sin fordonssamling och efter kontakt med räddningstjänsten i Lund möjliggjordes denna fotografering. Från vänster M14682 Tidaholm -29, BYH333 Ford -55, JOC290 Scania -76 och HWH278 Scania -99. Samtliga utom JOC290 finns kvar i bilregistret i juli 2013. Tidaholmaren är sedan 2012-09-24 registrerad på Malmö Museer som DJW425. Foto Lars-Owe Göthe.
1990  FJJ063 var en hävare på Scania P93M-chassi -90?. Den levere- rades som bil 303 en tid innan flytten till Gastelyckans brand- station. Inköpet av hävaren, en Svabo/Simon ST300-S gjordes ungefär samtidigt med Malmö Brandkår som dock köpte pro- totypen på ett Volvo-chassi. Hävaren var en stegpaketför- sedd Simon hävare på 30 meter, från England, med modifierat hydraulstyrsystem från Svabo. Båda bilarna uppvisade en del problem. Lund avyttrade fordonet efter några år och det hamnade tro- ligen utomlands och försvann från svenska bilregistret. Ne- derländerna har nämnts som mottagarland. Läs mer om hävaren på Malmös fordonsida 1990 - 2005 eller här.
Nedan. Hävare FJJ063, bil 303, och stegbil JOC290 bil 313 på stationen vid Kävlingevägen, året innan flytten till Gastelyckan. Foto: Leif Herbst, fd Bengts- son, via Jonas Sandqvist.
Fler motorfordon finns här.
Fordon 1994 - 2005 Fordon 1929 - 1979 Fordon 1929 - 1979
Bil KAH630 på gården till brandstationen vid Kävlingevägen juni 1990. Foto: Lars-Owe Göthe
Ledningsbussen DNE912 i bruk vid den stora Triangelbranden i Malmö 1990.  Foto: Lars-Owe Göthe
Bil MNU326 på gården till brandstationen vid Kävlingevägen i juni 1990. Foto: Lars-Owe Göthe
FUB291 som bil 5 på gården till brandstationen vid Kävlingevägen juni 1990. Foto: Lars-Owe Göthe
Bil KOP346 framför bilverkstaden på brandstationen vid Kävlingevägen juni 1990. Foto: Lars-Owe Göthe
Bil LAR814 framför brandstationen vid Kävlingevägen i maj 1984. Foto: Lars-Owe Göthe
Bil CEC222 utanför Dalbys sista brandstation. Foto: Carl-Johan Semler
Bil NKR953 utanför brandstationen på Gastelyckan 1993. Foto: Lars-Owe Göthe
Bil CEU178 på Gastelyckans brandstation 1993. Foto: Lars-Owe Göthe
Bil BNG786 med SMC´s slangcontainer efter övning i Mal- mö oljehamn. Containern ställs av på station Öster. Foto ovan och t.v.: Lars-Owe Göthe
Bil FOT583 utanför Gastelyckans brandstation 1993. Foto: Lars-Owe Göthe
Bil 303, FJJ063 utanför Gastelyckans brandstation 1993 (ovan). Foto: Lars-Owe Göthe
1980  FUB291 var en terrängbil/slangbil byggd på en Volvo C303 -79. Den fick nr 307 och, 1981, nr 305. 1993 flyttades den till Genarp som bil 335. Bilen medförde 500 m slang i särskild slanglåda. 1980  KOP346 var en räddningsbil som byggts på ett Scania SBA 111- chassi -80. Den var försedd med aktermonterad kran av fabrikatet Tico och hade hydrauldriven pump på 500 l/min samt vatten- tank på 1100 liter. I skåpen fanns allehanda räddningsut- rustning, på slutet bland annat pneumatiska lyftkuddar. Bilen följde med in i Räddningstjän- sten Syd. 1983  KAH630 var en släckbil på Scania P82M-chassi från 1982. Tollarp byggde. Blev bil 2/302 i Lund och flyttades 1992 till Veberöd som bil 351. Den såldes sen till Eslövs kom- mun och stationerades på räddningsvärnet i Marieholm som bil 641. Årtal osäkert. 1983 LAR814 var en SAAB 900 GLI -83 som användes som befälsbil. Den slopades omkring 1999. 1986 MNU326 var en släckbil byggd på Scania P92M-chassi från 1986. Floby byggde. Den blev först bil 301. 1993 blev den bil 302, 2001 hamnade den i Genarp som 331 och, vid inträdet i Räddningstjänsten Syd, bil 332. Den disponera- des då av ungdomsbrandkåren i Genarp.  Bilen var för- sedd med mittmonterad Rubergpump R30 på 3000 l/min och vattentanken rymde 3000 liter. 1986 DNE912 är ett av två ledningsfor- don som inköptes av Kommunför- bundet 1986. Den ena placerades i Helsingborg för norra delen av Malmöhus län och den andra pla- cerades i Lund för södra delen av länet. Bussarna byggdes på Tol- larps uppdrag i Finland på Volvo B6F busschassin från 1985.  De var inredda i två avdelningar, den bakre som samlingsutrymme med pentry och den främre som sam- bandscentral. Här kunde represen- tanter för räddningstjänsten, sjuk- vården, polisen och kustbevakning- en samverka vid större händelser. Det fanns omfattande kommunika- tionsutrustning och baktill kunde en större mast resas. Helsingborgs- bussen avyttrades senare och bussen i Lund flyttades till räddningstjänsten i Höör varifrån bussen täcker hela Skå- ne. Utrustningen har moderniserats i takt med utvecklin- gen på kommunikationsområdet. 1987 CEC222 är en slangbil byggd på Toyota Landcruiser -87. Den placerades i Dalby som 325 men flyttades till Vebe- röd som 355 när Dalbystationen avvecklades. Bilen kan, förutom slang, också medföra bår. Den följde med in i Räddningstjänsten Syd. 1988 NKR953 var befälsbil 306 på Volvo 245 -88. Den blev bil 328 1995 och slopades ca 2001. 1988 NTA289 var personbil 309 på Volvo 245 -88 samma år och slopades 2001. 1989 CEU178 var en transportbil Volkswagen Pick Up -89. Som bil 318 var den placerad i Lund. Den slopades 2004. 1989  BNG786 är en lastväxlare på Scania P143-chas- si från 1989. Den placerades i Lund som bil 304 och är försedd med en tankcontainer. Bilen in- gick i början i SMC-beredskapen i Malmö, för att transportera den enda containern, en slang- container. Containern fanns då på station Öster men flyttades senare till Burlövs brandstation. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. 1990 AHK747 och OUM983 var besiktningsbilar 317 och 319 på Ford Escort -90. De slopades 2000 respektive 1995. 1992  FOT583 är en BAS släckbil på Scania P93ML-chassi -91. Den levererades som bil 301 till Gastelyckans brandstati- on och flyttades 2001 till Revingestationen. Den är försedd med en Rudberg R30 mittmonterad pump på 3000 l/min och har en vat- tentank på 3000 liter och en skumvätsketank på 400 liter. Följde med in i Rädd- ningstjänsten Syd.
Lund 1980 - 1993
Kommun, brandförsvar Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem