Lunds Kommun
Källor Lunds brandförsvar 1992 av Pia Svensson-Bengtsson Lunds historia från Lunds kommuns hemsida
Drottensgatan 2012
Gasverksgatan - Trolle- bergsvägen 2013
Det vänstra moderna huset lik- som gårdsinfarten mellan det nya huset och de två äldre finns nu där brandstationen låg. De äldre husen mot Stora Södergatan (nedan) är sig ganska lika från den tiden. Foto: Lars-Owe Göthe.
Bilden ovan visar administra- tionsbyggnaden mot Glimmer- vägen. Foto från Lunds brand- försvars arkiv.
Brandstationen på 70-talet med terrängbil och släckbil. Foto: Kenth Åkesson
Den “insprängda” brandstatio- nen i Södra Sandby. Den ligger vid Dälden. Texten Brandstation gick att skönja ovanför portval- vets grönska när Thorbjörn Andersson tog bilden ovan i mars 2013. Nu är fasaden uppmålad och texten ifylld. Samma fotograf i februari 2015.
Brandstationen på två vykort från 1930-talet. Foto: Bernt Johnsson.
Brandstationen vid Käv- lingevägen 
Brandstationen i Revinge by som den såg ut i mars 2013 när Lars-Owe Göthe tog bilden.
Brandstationen från norr 1980. Foto: Jonas Sandqvist.
Första brandstationen tillkom på trettiotalet. Omkring 1933 inköp- tes första brandbilen. Mellan 1957 och 1974 var brand- kåren inhyst i södra delen av Ge- narps gamla lokstall/lokverkstad. Det var de två uppställningsplat- serna till höger som gjordes i ord- ning. Man satte bland annat in nya portar. Fotograf okänd.
Lunds spruthus och brandstationer 1868 antar det nya kommunstyret sin första brandordning. Genom denna fick Lund för första gången “en väl fungerande brandkår”. I stadens fem spruthus skulle brandkårens utrustning förvaras. 1900 uppläts en provisorisk brandstation i ridhuset i Kattesund. Två år senare er- sattes den med en station på Drottensgatan. Där fanns man till 1929. 1908 organiserades en fast brandkår på militärisk fot. Detta är yrkesbrandkårens födelseår. 1929 invigdes en ny brandstation vid Kävlingevägen. Där huserade man fram till 1992 då nuvarande brandstationen på Gastelyckan togs i bruk. Orterna runt omkring Lund, som under åren gått ihopa och bildat Lunds kommun, hade i olika utsträckning egna brandkårer. Det fanns brandbrunnar, spruthus och brandstationer i många av dessa orter. Efterhand som brandväsendet i kommunen rationaliserades försvann en del av dessa byggnader. Några finns kvar för andra ändamål.
I slutet av 1800- talet fanns det som mest fem spruthus i Lund. Ett av dessa låg vid Gasverksga- tan. Bilden är tagen på 1930-talet och är lånad från bloggen Mitt Lund.
1902 flyttade man in i brandstation på Drottensga- tan, efter att ha varit inhysta i ridhuset på Kattesund under två år. Här skulle man hålla till ända till 1929 då en ny, egen brandstation byggdes vid Kävlinge- vägen. Stationen vid Drottensgatan var ett proviso- rium från början till slut. Trångt var det att få in och ut brandvagnarna och särskilt då stegvagnen. Man hyrde lokalerna och vad som egentligen ingick i hy- ran var många gånger oklart. De sanitära olägenhe- terna var stora och underhållet undermåligt. Ändå förlängdes kontraktet vid flera tillfällen därför att kommunledningen inte kunde bestämma sig om en ny brandstation.
Övning i slangtornet till brandstationen på Drottens- gatan. Bilden är sannolikt tagen i slutet av 1910- talet och är lånad från bloggen Mitt Lund.
Brandstationen vid Drottensgatan 1902 - 1929
Spruthus vid Gasverksgatan - Trollebergsvägen
Brandstationen vid Kävlingevägen 1929 - 1992
Spruthus Torna Hällestad
Spruthuset i Torna Hällestad som det såg ut 2008 när Kenth Åkesson tog bilden. Nu i privat ägo.
T.v. Nybyggd brandstation. Kanske inte tagen i bruk än. Bilden är lånad från bloggen Mitt Lund. Foto: Per Bagge.
Veberöds brandstation vid Sjöbovägen 1931 - 1991
Veberöds nuvarande brandstationen vid Norra Järnvägsgatan 1991 -
Genarps första brandstation…. och andra.
Revinges nuvarande brandstation vid Krankesjövägen
Brandstationen i Dalby vid Lundavägen 1932 - 1985
Brandstationen på Gastelyckan 1992
T.v. Brandstationen i Revinge by som den såg ut i juli 1983 när Lars-Owe Göthe tog bilden. Högra byggnaden är ursprungsbyggnaden från 1940. Den kom- pletterades med den vänstra byggnaden 1981. Före 1940 fanns ett spruthus i hörnet av Byvägen och Kranke- sjövägen. Där förva- rades en hästdragen handkraftspruta.
Sista brandstationen i Södra Sandby
Nya brandstationen i Veberöd 2013. Foto: Lars-Owe Göthe.
Brandstationen i Genarp 1974 - 2015. Den var tidigare bussgarage. 2015 läm- nades den för en nybyggd station i nord- västra utkanten av orten. Foto: Räddningstjänsten Syd.
Dalbys brandstation var ursprungligen ett enkelt skjul över en brunn. Under åren 1911 - 1932 byggdes skjulet om till sprut- hus, i olika etapper. Slangtornet byggdes 1932. På grund av dåligt utrymme placerades en spruta i ett spruthus i Sjötorp 1933. 1941 var det så dags för en utbyggnad av garaget samt byte av portar. Nyinvigning av stationen skedde den 17 maj. 1952-1953 renoverades brandstationen och den fick en utvändig ommålning. I samband med inköp av ny brandbil 1954 behövdes stationen byggas ut. Kostnaden ansågs för hög och istället höggs cement- golvet i östra delen upp och ett nytt arme- rat golv lades över brunnen. Några sparrar och portar fick ändras och ett skjul för sprutan byggdes mot söder, i anslutning till tornet. 1961 flyttades två handsprutor och en vat- tenbärare från spruthuset i Sjötorp, som skulle rivas på grund av dåligt skick, till väderkvarnen i Dalby. 1967 utökades sta- tionens södra del. Denna gång användes lättbetong. 1968 gjordes en tillbyggnad med ytterligare ett garage i västlig riktning.
Brandstationen i Veberöd från 1931. Bild från Kenth Åkesson.
Brandstationen är ungefär 20 år gammal och vildvinet klär in hela byggnaden. Vykort via Jonas Sandqvist.
Brandstationens vagnhall mot Syd- östra vägen 20 år efter invigningen.  Foto: Lars-Owe Göthe. I anslutning till brandstationen finns ett övningsområde.
Brandstationen i Dalby fotografe- rad i juli 1983 av Lars-Owe Göthe.
I marginalen...
De fem spruthusen... Vi har bara lyckats spåra plats- en för ett av Lunds fem spruthus. Det låg i hörnet av Gasverksga- tan och Trollebergsvägen. ... och brandstationerna. Inte heller den provisoriska brandstationen i ridhuset i Kat- tesund har vi funnit plats eller rester efter. Grannhusen till brandstationen på Drottensgatan finns kvar. På ytan där brandstationen låg finns idag ett modernt bostadshus.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Veberöd
Genarp
Dalby
Revinge
Brandstationen i Södra Sandby byggdes omkring 1935. Den uppför- des i betong och var “insprängd” i marken för att kunna fungera som skyddsrum. Det fanns ett slangtorn som revs omkring 1970. Stationen stängdes i november 1964 när Lund tog over brandför- svaret i byn.
Veberöds brandstation före 1931
Brandstationen i Genarp 1957 - 1974. Den utnytt- jade två uppställningsplatser i södra delen av tidi- gare Malmö - Genarps lokstall. Okänd fotograf.
…. och tredje.
Från inventeringen i Genarp den 12 mars 1944 kan vi läsa: Brandbilar: 1 st Ford V8 1939  95 hk Bogserbara/bärbara sprutor: 1 st API 100   1931  1000 l/min 1 st Albin 800 1943   900 l/min 1 st större handkraftspruta i                fullgott skick  1 st pytsspruta - skum Brandstation i tegel med slang- torn 1 par portar
Från inventeringen i Veberöd  den 20 mars 1945 kan vi läsa: Brandbilar: 1 st Ford 1931  40 hk Bogserbara/bärbara sprutor: 1 st Henrikssons  1925 1200 l/min 1 st Albin 800      1941  800 l/min 1 st API 110        1944 1500 l/min   1 st pytsspruta - skum 1 st kemisk vätskesläckare Brandstation i tegel med slangtorn 9 m bred, 12 m djup, 1 par portar
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Ny brandstation i Dalby vid Östra Mölla-/Veberödsvägen 1986 - 1992. Ingen bild.
Kommun, brandförsvar Fordonen Fordonen Kommun, brandförsvar
T.v. Första larmmotta- garen på Kävlingevä- gen. 30-talet.  T.h. Här har man tagit datorer till hjälp. 70- talet. Båda fotona från Lunds brandförsvars arkiv.
Ledningscentralen mot slutet av tiden på Kävlingevägen. Foto från Lunds brandförsvars arkiv.