All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe 
Fordonen Fordonen Kommun, brandförsvar Kommun, brandförsvar Lunds Kommun
Källor Lunds brandförsvar 1992 av Pia Svensson-Bengtsson Lunds historia från Lunds kommuns hemsida
Drottensgatan 2012
Gasverksgatan - Trolle- bergsvägen 2013
Det vänstra moderna huset lik- som gårdsinfarten mellan det nya huset och de två äldre finns nu där brandstationen låg. De äldre husen mot Stora Södergatan (nedan) är sig ganska lika från den tiden. Foto: Lars-Owe Göthe.
Den vänstra bilden visar vagn- hallen mot Sydöstra vägen. Bil- den ovan visar administrations- byggnaden mot Glimmervägen. Foto från Räddningstjänsten Syd.
Brandstationen på 70-talet med terrängbil och släckbil. Foto: Kenth Åkesson
Den “insprängda” brandstatio- nen i Södra Sandby. Den lig- ger vid Dälden. Texten Brand- station gick att skönja ovanför portvalvets grönska när Thor- björn Andersson tog bilden ovan i mars 2013. Nu är fasa- den uppmålad och texten ifylld. Samma fotograf februari 2015.
Brandstationen på två vykort från 1930-talet. Foto: Bernt Johnsson.
Brandstationen på Gaste- lyckan
Brandstationen vid Käv- lingevägen 
Sista brandstationen i Södra Sandby
Veberöds brandstation
Brandstationen i Revinge by som den såg ut i mars 2013 när Lars-Owe Göthe tog bilden.
Brandstationen från norr 1980. Foto: Jonas Sandqvist.
Genarps brandstation i slutet av 1930-talet
Gamla lokstallet i Genarp. Foto: Sveriges brandkårer 1940
Lunds spruthus och brandstationer 1868 antar det nya kommunstyret sin första brandordning. Genom denna fick Lund för första gången “en väl fungerande brandkår”. I stadens fem spruthus skulle brandkårens utrustning förvaras. 1900 uppläts en provisorisk brandstation i ridhuset i Kattesund. Två år senare er- sattes den med en station på Drottensgatan. Där fanns man till 1929. 1908 organiserades en fast brandkår på militärisk fot. Detta är yrkesbrandkårens födelseår. 1929 invigdes en ny brandstation vid Kävlingevägen. Där höll man till tills 1992 då nuvarande brandstationen på Gastelyckan togs i bruk. Orterna runt omkring Lund, som under åren gått ihopa och bildat Lunds kommun, hade i olika utsträckning egna brandkårer. Det fanns brandbrunnar, spruthus och brandstationer i många av dessa orter. Efterhand som brandväsendet i kommunen rationaliserades försvann en del av dessa byggnader. Några finns kvar för andra ändamål.
I slutet av 1800-talet fanns det som mest fem spruthus i Lund. Ett av dessa låg vid Gasverksgatan. Bilden är tagen på 1930-talet och är lånad från bloggen Mitt Lund.
1902 flyttade man in i brandstation på Drottens- gatan, efter att ha varit inhysta i ridhuset på Kattesund under två år. Här skulle man hålla till ända till 1929 då en ny, egen brandstation bygg- des vid Kävlingevägen. Stationen vid Drottens- gatan var ett provisorium från början till slut. Trångt var det att få in och ut brandvagnarna och särskilt då stegvag-nen. Man hyrde lokalerna och vad som egentligen ingick i hyran var många gånger oklart. De sanitära olägenheterna var stora och underhållet undermåligt. Ändå förläng- des kontraktet vid flera tillfällen därför att kom- munledningen inte kunde bestämma sig om en ny brandstation.
Övning i slangtornet till brandstationen på Drottensgatan. Bilden är sannolikt tagen i slutet av 1910-talet och är lånad från bloggen Mitt Lund.
Brandstationen vid Drottensgatan 1902 - 1929
Spruthus vid Gasverksgatan - Trollebergsvägen
Brandstationen vid Kävlingevägen 1929 - 1992
Spruthus Torna Hällestad
Spruthuset i Torna Hällestad som det såg ut 2008 när Kenth Åkesson tog bilden. Nu i privat ägo.
Nybyggd brandstation. Kanske inte tagen i bruk än. Bilden är lånad från bloggen Mitt Lund. Foto: Per Bagge.
Veberöds brandstation vid Sjöbovägen
Veberöds nuvarande brandstationen vid Norra Järnvägsgatan
Nuvarande brandstationen i Genarp vid Gödelövsvägen.
Revinges nuvarande brandstation
Brandstationen i Dalby vid Lundavägen 1932 - 1985
Brandstationen på Gastelyckan 1992
T.v. Brandstatio- nen i Revinge by som den såg ut i juli 1983 när Lars-Owe Göthe tog bil- den. Vänstra byggnaden är en senare skapelse.
Sista brandstationen i Södra Sandby
Nya brandstationen i Veberöd från 2013. Foto: Lars-Owe Göthe.
Brandstationen i Genarp. Foto: Räddningstjänsten Syd.
Dalbys brandstation var ursprungligen ett enkelt skjul över en brunn. Under åren 1911 - 1932 byggdes skjulet om till sprut- hus, i olika etapper. Slangtornet byggdes 1932. På grund av dåligt utrymme placerades en spruta i ett spruthus i Sjötorp 1933. 1941 var det så dags för en utbyggnad av garaget samt byte av portar. Nyinvigning av stationen skedde den 17 maj. 1952-1953 renoverades brandstationen och den fick en utvändig ommålning. I sam- band med inköp av ny brandbil 1954 be- hövdes stationen byggas ut. Kostnaden ansågs för hög och istället höggs cement- golvet i östra delen upp och ett nytt arme- rat golv lades över brunnen. Några sparrar och portar fick ändras och ett skjul för sprutan byggdes mot söder, i anslutning till tornet. 1961 flyttades två handsprutor och en vat- tenbärare från spruthuset i Sjötorp, som skulle rivas på grund av dåligt skick, till väderkvarnen i Dalby. 1967 utökades sta- tionens södra del. Denna gång användes lättbetong. 1968 gjordes en tillbyggnad med ytterligare ett garage i västlig rikt- ning.
Brandstationen i Veberöd från 1931. Bild från Kenth Åkesson.
Brandstationen är ungefär 20 år gammal och vild-vinet klär in hela byggnaden. Vykort via Jonas Sandqvist.
Brandstationens vagnhall 20 år efter invigningen.  Foto: Lars-Owe Göthe.
Brandstationen i Dalby fotograferad i juli 1983 av Lars-Owe Göthe.
I marginalen...
De fem spruthusen... Vi har bara lyckats spåra plats- en för ett av Lunds fem sprut- hus. Det låg i hörnet av Gas- verksgatan och Trollebergs- vägen. ... och brandstationerna. Inte heller den provisoriska brandstationen i ridhuset i Kat- tesund har vi funnit plats eller rester efter. Grannhusen till brandstationen på Drottensgatan finns kvar. På ytan där brandstationen låg finns idag ett modernt bostads- hus.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem