Billinges sista brandstation vid Gunnarrödssvägen. Används som verkstad. Bygganden var Billinges brandstation mellan 1969 och 1979. Den fick aldrig något slangtorn. Stationen ersatte en äldre från 1914 som låg snett mittemot på Stolpakillans tomt där brunnen låg. Foto: Lars-Owe Göthe.
Östra Strös brandstation 19xx - 1971  
Östra Strös spruthus  
Östra Strös frivilliga brandkår använde denna brandstation 19xx - 1971. Bil M5040 Chevrolet 35 hkr fanns här 1937. Foto: Urban Jönsson 2013. Bilden är retusche- rad från klotter. Grafik: Lars-Owe Göthe.
Östra Strös gamla spruthus innehöll även kyrkans likvagn. Byggnaden låg enligt grafiken på bilden ovan, söder om fotbollsplanen vid vägen mot kyr- kan. Foto: Urban Jönsson, grafik Lars-Owe Göthe 2013. Foto: Eslövs kommuns arkiv.
Östra Strös frivilliga brandkår 1916  tillkom Ö. Strös frivilliga           brandkår. 1952  upplöstes brandkåren när          man gick in i Skarhults          storkommun.
1915 tillkom Bosarps         friv. brandkår. 1926 tillkom en avdel-          ning i Kärrstorp. 1961 beslutades att         spruthuset i          Kärrstorp skulle         tömmas. 1967 gick Bosarps         kommun in i         Eslövs kommun         och frivilliga         brandkåren blev         brandvärn. 1969 lades brandvär-         net ner och frivil-         liga brandkåren         upplöstes.
Bosarps friv. brandkårs brandstation i Öslöv 1915 - 1969.
Bosarps frivilliga brandkår använde denna brandsta- tion i Öslöv 1915 - 1969. Fönsterförsedda portar fanns på gaveln mot vägen, från början. Foto: Sveriges brandkårer.
Eslövs spruthus och brandstationer   1894 förläggs Eslövs kommunalhus till Rundelsgatan och inrymmer administration, brandkår och polis. 1900 lämnade man Rundelsgatan för en ny, egen brandstation vid Villavägen. 1949 antas förslaget om en ny brandstation vid Gröna torg av stadsfullmäktige. Stationen invigs 1957, 8 år efter beslut!
Källor Eslövs kommuns hemsida Egna anteckningar - Lars-Owe Göthe Billinge Sockenbok 2000 Billinge från by till samhälle 2011 Sveriges Brandkårer 1940 Harlösa 1905-1990 skrift av Ella Jönsson, Hanna Jönsson och Harry Tengrud Harlösa stationssamhälle i början av 1900-talet Ella Jönsson och Harry Tengrud Harlösa, byn som tågen drog ner för Harlösabac- ken Jan Karlsson 2000
Marieholms brandstation Kvarngatan 4c. Den byggdes ca 1939 och ersatte ett trägarage snett över gatan. Eslövs kommuns bildarkiv.
Billinges sista brandstation byggdes 1967. Eslövs kommuns bildarkiv.
Löberöds brandstation 2011
Marieholms brandstation  
Billinges brandstation 1967 - 1979  
Eslövs andra brandstation 1900 - 1957  
Eslövs andra brandstation låg i hörnet av Villavägen och Södergatan. Den användes från 1900 och fram till 1957 då man invigde stationen vid Gröna torg. Bilden ovan är tagen strax innan man flyttade till nya stationen vid Gröna torg. Bilderna till höger visar stations- byggnaden 2012 då Lions använder den till loppmarknad. Byggnaderna lär inte få rivas men en sanering av kvarterdelen är att vänta. Stationen såldes 2015 till privatperson. Foto: Ovan Bilder i Syd och t.h. Lars-Owe Göthe.
Löberöds brandstation från 1954, ligger vid Brahevä- gen. Den fick på senare tid nya portar och slangtornet revs. Foto: Lars-Owe Göthe.
Harlösas brandstation 2006 och 2013
Eslövs nuvarande brandstation invigdes 1957. Den hade från början fem portar utåt Brandga- tan och tre inåt gården (den lå- ga byggnaden). En större vagn- hall byggdes i vinkel 1977. Den- na fick en andra våning 1982 för personalutrymmen, kök, dagrum och logement. Bilden ovan visar stationsbyggnaden som den såg ut i mars 2013. Foto: Lars-Owe Göthe.
Hurvas brandstation  
Eslövs brandstation 2013
Harlösas gamla brandstation vid Allévägen. Används nu som förråd av privat ägare. Foto: Lars-Owe Göthe 2013.
Löberöds brandstation ca 1960  
1950 bildades Löberöds kommun. Bland mycket annat beslöt man att bygga en ny brandstation. Den blev klar 1954 och placerades vid Brahevägen, där den finns än idag, dock utan slangtornet. 1971 slogs man samman med Eslövs och kåren blev en deltidsbrandkår i Eslövs kommun. Bakom de tre portarna fanns en bilmotorspruta, en slang- bil och en transportbil. Foto från produktblad för International-bilar.
Marieholms brandstation  
Hurvas gamla brandstation vid Riksvägen. Slangbil av märket Land Rover och brandbil av märket Dodge. Foto från tiden före 1969, då Hurva till- hörde Snogeröds kommun.
Harlösas gamla brandstation vid Allévägen. Serviceverkstad. När stationen byggdes inreddes källarvåningen som skolkök för närbe- lägna skolan. Foto: Kenth Åkesson 2006-09-24.
Harlösas brandstation 1933 - 1979 (kåren lades ned)  
Byggnaden som den såg ut 2012  
Stehags brandstation (1990 - 1996)  
Harlösa frivilliga brandkår utanför den relativt nybyggda brandsta- tionen 1936. Bil M14882 Ford 50 hkr. Fotograf okänd.
Stehags första brandstation 1923-1938, uppe tv. Uppe th: Nästa stationen togs i bruk i september 1938. Stationen, tillika kommunalhus, låg vid Hass- lebrovägen 9. 1938 - 90 Foto: Sveriges brandkårer. 1957 byggdes stationen till bakåt så att två bilar fick plats efter varandra. Bilden i mitten, till vän- ster, från åttiotalet, genom Kenth Åkesson. Bilden ovan: Inför flytten till nya brandstationen. Foto via P-O Lind/Sten Björk.
Stehags brandstation (1938 - 1990)  
Vad hände sen...?
T. v. Nya brandstation byggdes vid Gröna torg. Vagnhallen var den byggnad som sen blev ambulans- garage. Den bortre porten lyckades man höja 1970 när hävaren togs i bruk.Foto via Räddningstjänsten Syd.
Eslövs brandstation 1957 - 2014
Billinges f.d. brandstation 2013  
Billinges spruthus/brandstation 1914 - 1968 var placerad strax hitom brunnen vid Stolpakillan mitt i byn.  
Foto 2013 Lars-Owe Göthe.
Dessförinnan...
Harlösas brandkår 1913 bildades Harlösa  brandkår. 1933 invigdes brandsta-  tionen vid Allévä-  gen. 1952 blev den en del i  Löberöd. 1971 blev den brand-  värn i Eslöv. 1979 upplöstes Harlösa            brandvärn.
Stehags brandstation (1923 - 1938)  
Stehags nya brandstation Stationsvägen 27. Foto Lars-Owe Göthe 1995-06.
Billinges brandstationer t.o.m. 1979. (C) Lars-Owe Göthe 2013
Harlösa brandkår utanför brandstationen 1947. Bild via Kenth Åkesson.
Bosarps frivilliga brandkårs brandsta- tion i slutet av 30-talet  
Sparad till eftervärlden ... Sparad till eftervärlden ...
Stockamöllan AB´s brandkår  1925 tillkom Stockamöllans AB´s      brandkår. Den var både  fabrikens och ortens brand-  kår. 1969 upphörde kåren att verka i         kommunen. Det är okänt         om man fortsatte att verka         som industribrandkår. Bilden t.h. är tagen av Jesper Rydhög och visar brandstatio- nens garage som det såg ut i oktober 2014.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Kärrstorps spruthus 1926 tillkom en avdelning inom Bosarps frivilliga brandkår i Kärrstorp. 1961 upphörde avdelningen.     Bilden t.h. är tagen av Jesper Rydhög och visar brandstationen som den såg ut 2014.
Kungshults frivilliga brandkår använde en brandsta- tion som på senare tid byggts om till bostadshus. Vi har inte funnit någon bild på stationen i aktivt bruk men Jesper Rydhög har funnit bostadshuset och tog en bild 2015-05-28.
Kungshults friv. brandkårs brandstation låg här 1916 - 1954  
Bosarps frivilliga brandkår använde denna brandstation i Öslöv 1915 - 1969. Byggnaden revs 1985, tornet flera år tidigare. Foto: Urban Jönsson
Marieholms Yllefabrik AB´s brandkår  1918 tillkom Marieholms Ylle-         fabrik AB´s brandkår. Den         hade ett pumphus intill         Saxån. I detta träskjul  fanns en elmotordriven  centrifugalpump på 1200  l/min.plus slang och strål-      rör etc. 1938 byggdes ett nytt pumphus         i betong (se bilden) och         brandkåren organiserades         om. Det är okänt när den         upphörde. Fabriken bytte         ägare 1968 och avveckla-         des 2002.
Bilden ovan är tagen av Jesper Rydhög hösten 2015 och visar pumphuset på Yllegatan, intill bron över Saxån.
“Redan 1862 fattades beslut om bildande av en sk Brand Corps inom Harlösa. För kyrkans räkning köptes en större brandspruta som betjänades av soldat Svärd och sju husmän. Det fanns brandbefäl, strålmästare, sprutmästare m fl. Drängarna vid prästgården, klockaregår- den och Harlösagården stod till förfogande.” Ur kommunalstämmans protokoll. När kåren bildades finns tyvärr inte nedtecknat. Första, kända spruthuset fanns på sydöstra hörnet av det s.k. torget. Sen flyttades det antag- ligen till H N Nilssons garage omedelbart väster om Röaborg, med utfart till Gårdstångavägen. En tid före flytten till nya brandstationen fanns sprutan i östra delen av O Th Jönssons uthus.
Hurvas brandstation 2012  
Hurvas gamla brandstation vid Riksvägen. Används av Hurva Kultur- förening som också har en gammal brandbil av märket Dodge. Bygg- naden var från början försedd med slangtorn vid bortre gaveln. Foto: Lars-Owe Göthe.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Brandfordon Ambulanser Ambulanser Brandfordon Brandförsvaret